Apie mus

Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir vizuoja Universiteto teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus vicerektoriui dėl galiojančių Universiteto teisės aktų tobulinimo;
 • rengia ir vizuoja Universiteto sutarčių projektus, tikrina kitų asmenų parengtų Universiteto sutarčių projektų teisinį pagrįstumą;
 • renka, analizuoja ir apibendrina Universiteto padalinių paraiškas ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
 • laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; tikrina, ar tinkamai parengti su viešaisiais pirkimais susiję dokumentai, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina šių dokumentų apskaitą bei saugojimą;
 • teikia vicerektoriui siūlymus dėl tarnybos vadybos tobulinimo, korupcijos ir protekcionizmo prevencijos Universitete; 
 • rektoriaus ar vicerektoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl Universiteto darbuotojų ir studentų netinkamo elgesio, drausmės pažeidimų, teisės aktų reikalavimų nevykdymo;
 • savo kompetencijos ribose atstovauja Universiteto interesams teismuose, taip pat kitose institucijose;
 • teikia konsultacijas vicerektoriui darbo teisės ir viešųjų pirkimų perdavimo klausimais;
 • perkelia pažangią nacionalinę ir tarptautinę praktiką, diegia inovacijas į su skyriaus veikla susijusius procesus;
 • vadovaudamasis Universiteto dokumentacijos planu formuoja laikino saugojimo bylas, pasibaigus dokumentų saugojimo terminui nurašo jas ir sunaikina;
 • kompetencijai priskirtais klausimais glaudžiai bendradarbiauja su Universiteto struktūriniais padaliniais.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747