Tipiniai tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Prekių/ paslaugų pirkimams:

Reikalavimas Prašomi pateikti dokumentai

Tiekėjas, per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs vieną ar daugiau sutarčių, kurios objektas yra [ nurodoma kokios panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos ] ir kurios vertė yra ne mažesnė nei <...> EUR be PVM*

Tiekėjas pateikia įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodytos sutarčių bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Pažymose turi būti nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos pagal pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.

Darbų pirkimams:

Reikalavimas Prašomi pateikti dokumentai

Tiekėjas turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo** statinio statybos vadovą.

Pateikiama:

1)Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas, pateiktas elektroninėje formoje, nurodant vardus, pavardes, profesinę kvalifikaciją, dabartinę darbovietę.

2) dėl 3.4.1. punkte nurodyto specialisto – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas ypatingo statinio statybos vadovo/ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai).

3)specialisto sutikimą atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne rangovo at jo subrangovo įmonėje) ir rangovo ar subrangovo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip subrangovas).

Jei dalyvauja kitos šalies tiekėjas - jis turi pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro http://www.spsc.lt išduotą pažymą apie Teisės pripažinimą arba atitinkamo atestato, patvirtinančio, kad pagal šalies, kurioje dalyvis yra registruotas, įstatymus specialistams (kitos valstybės specialistams) suteikta teisė atlikti pirkimo sąlygose nurodytas pareigas, kopiją.

Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.

Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs ( nurodomi panašūs į pirkimo objektą darbai (jų apimtis ar vertė ar kt., jei reikia).

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

*Vadovaujantis kvalifikacijos nustatymo metodika, reikalaujama patirties vertė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė), lyginant atitinkamai su numatoma pirkimo sutarties verte.

**Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis teismų praktikos išaiškinimais, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti ypatingos statinio statybos vadovo atestato tik tais atvejais, kai statybos darbai atliekami pastate, turinčiame ypatingo statinio statusą. Jeigu pastatas tokios statuso neturi, tai būtų perteklinis ir neteisėtas reikalavimas.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747