Apie mus

Mykolo Romerio universiteto Tarptautiškumo tarnyba padeda plėtoti Universiteto tarptautiškumą ir konkurencingumą Lietuvos, Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje, koordinuojaUniversiteto tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystes su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, tinklais, diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio lietuvių bendruomenėmis, Universiteto dalyvavimą tarptautinių akademinių mainų programose, konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir darbuotojus neakademinės paramos, laikino gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į Universiteto akademinę bendruomenę klausimais, informuoja Universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes užsienyje bei teikia Universiteto padaliniams metodinę, administracinę ir informacinę pagalbą.

Tarptautiškumo tarnybą sudaro Tarptautinių mainų ir studentų skyrius bei Tarptautinių partnerysčių skyrius. Tarptautiškumo tarnybos darbuotojų kontaktai.

Tarptautinių mainų ir studentų skyrius atlieka šias funkcijas:  

 • koordinuoja ir administruoja studentų mainus pagal tarptautines programas, dvišales ir daugiašales valstybines sutartis, Universiteto bendradarbiavimo (partnerystės) sutartis, studentų judumą pagal Lietuvos valstybinių stipendijų, tarptautinių praktikų ir kitas programas, skatina studijų tarptautiškumą;
 • administruoja ES Erasmus+ programos I pagrindinio veiksmo studentų judumo veiklas;
 • organizuoja tarptautinių studijų mainų programų arba laisvai judančių užsienio studentų priėmimą studijoms ar praktikai Universiteto padaliniuose;
 • pagal kompetenciją rengia Universiteto vidaus teisės aktus, kitus dokumentus, analizuoja ir teikia ataskaitas;
 • organizuoja judumo galimybių skatinimui, tarptautinių studentų integracijai, kultūriniam pažinimui skirtus renginius;
 • prižiūri Tarnybos interneto puslapius lietuvių ir anglų kalbomis, rengia bei periodiškai atnaujina informacinę medžiagą, reprezentuojančią Universitetą, užsienio kalba, skleidžia  partnerinėms institucijoms, studentams ir absolventams informaciją apie studijų ir mainų galimybes, atvykimą, gyvenimą Lietuvoje, integraciją į akademinę bendruomenę, paramą;
 • konsultuoja studentus ir kitus suinteresuotus asmenis tarptautinių akademinių (studijų) mainų klausimais, skleidžia Universitete šių sričių naujoves;
 • organizuoja tarptautinių studentų informavimą su studijų proceso organizavimu nesusijusiais klausimais (orientavimo renginius atvykus studijuoti, socialinę integraciją į Universiteto bendruomenę, teisėto buvimo Lietuvoje įforminimą, apgyvendinimą Universiteto studentų namuose ir kt.);
 • kuruoja studentų organizacijų (bendruomenių) – Erasmus studentų tinklo MRU sekcijos (ESN MRU Vilnius), tarptautinių studentų asociacijos (MRU ISA), kitų studentų organizacijų programas ir individualių studentų iniciatyvas, skirtas Universiteto tarptautinių studentų integracijai ir turiningam laisvalaikiui organizuoti;
 • pagal kompetenciją dalyvauja ir pristato Universitetą mugėse, parodose, viešuose renginiuose Lietuvoje ir užsienio šalyse; 
              

Tarptautinių partnerysčių skyrius atlieka šias funkcijas:

 • kuruoja Universiteto bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis užsienio lietuvių bendruomenėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, rektoriaus (universiteto lygmens) susirašinėjimą su tarptautinėmis organizacijomis, partneriais;
 • rengia ir derina su suinteresuotais padaliniais tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių projektus, kontroliuoja prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimą, tvarko ir nuolat atnaujina narysčių tarptautinėse organizacijose, tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių ir partnerių duomenų bazę, analizuoja ir teikia rekomendacijas dėl narysčių, sutarčių ir bendradarbiavimo pratęsimo;
 • koordinuoja atvykstančio personalo judumą: organizuoja užsienio delegacijų, protokolinių svečių, dėstytojų ir tyrėjų atvykimą, dokumentų įforminimą, strateginių vizitų programų parengimą ir tinkamą priėmimą Universitete, koordinuoja galimų atvykstančių užsienio profesorių paiešką, administruoja paraiškų teikimą finansinei atvykstančių vizituojančių profesorių paramai gauti, ataskaitų teikimą finansinę paramą skyrusioms institucijoms; organizuoja užsienio dėstytojų ir darbuotojų informavimą (orientavimo renginius atvykus dėstyti, socialinę integraciją į Universiteto bendruomenę, teisėto atvykimo ir buvimo Lietuvoje įforminimą, apgyvendinimą ir kt.);
 • koordinuoja išvykstančio personalo judumą: analizuoja, padeda vadovybei planuoti ir administruoja Universiteto personalo tarptautines komandiruotes ir stažuotes (įskaitant ES Erasmus+ programos I pagrindinio veiksmo personalo judumo veiklas), organizuoja Universiteto vadovybės užsienio komandiruotes;
 • pagal kompetenciją rengia Universiteto vidaus teisės aktus, analizuoja ir teikia ataskaitas, tvarko Universiteto tarptautinių kontaktų duomenų bazę ir stebi jos panaudojimo efektyvumą;
 • administruoja Frankofoniškų šalių studijų centro ir Azijos centro bei Karaliaus Sejongo instituto veiklas;
 • analizuoja pažangiausią Europos ir kitų regionų universitetų tarptautiškumo vadybos patirtį, pagal kompetenciją skleidžia ir diegia vadybos naujoves Universitete;
 • teikia organizacinę ir administracinę pagalbą, konsultuoja protokolo klausimais tarptautinių Universiteto renginių organizatorius, kartu su fakultetais ir kitais Universiteto padaliniais organizuoja tarptautinius renginius Universitete;
 • ieško, analizuoja ir skleidžia informaciją Universiteto padaliniams ir darbuotojams apie Tarptautinių organizacijų iniciatyvas, kitų partnerių kvietimus bendradarbiauti, informaciją apie dėstymo, stažuočių (kvalifikacijos kėlimo) ir studijų užsienyje galimybes, stipendijas ir kitą finansavimą, organizuoja personalo judumo galimybių skatinimui skirtus renginius Universitete ir, pagal poreikius, padeda ieškoti tarptautinių bendradarbiavimo partnerių;

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747