Projektai

Šiuo metu VSF komandų vykdomi projektai:

 1. VYKDOMA: Viešojo saugumo fakulteto komanda (vadovaujama prof. dr. Birutės Pranevičienės) nuo 2017 m. spalio 1 d. vykdo projektą Vocationally Orientated Culture and Language in Need (finansuojamas Europos Komisijos). Projekto Nr. 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710, projektą koordinuoja Institute of Technology Tralee, Airija. Projekte dalyvauja organizacijos ir universitetai iš Airijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos.

  Projekto vykdymo metu ypatingas dėmesys skiriamas socialinės įtraukties didinimui tarp pareigūnų ir migrantų bendruomenės. Projekto dėka prisidedama prie geresnių tikslinės grupės tarpusavio santykių kūrimo bei socialinių, pilietinių ir tarpkultūrinių kompetencijų ugdymo. Šie veiksmai padeda kovoti su diskriminacija, atskirtimi bei padėti tikslinei grupei kovoti su rasine ir nuostatų valdoma neapykanta. Tikslinė projekto grupė – visuomenės saugumą užtikrinantys pareigūnai, kurie savo pareigas atlikdami susiduria su migrantais. Projekto metu kuriami keturi interaktyvūs mokymo kursai saugumo pareigūnams (pavyzdžiui, policijai) ir vienas interaktyvus mokymo kursas institucijoms, kurios tiesiogiai savo darbe susiduria su migrantais. Bendravimas vyks aštuoniomis kalbomis, pareigūnai bus mokomi elgtis su skirtingos kultūros asmenimis, bus supažindinti su skirtingomis kultūromis. Pareigūnai konsultuojami socialinio, kultūrinio, lingvistinio jautrumo klausimais.

 2. ĮVYKDYTAS Projekto pavadinimas: „Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių policijos įstaigų tyrėjų perkvalifikavimo modulių rengimo ir įgyvendinimo bei kvalifikacijos tobulinimo projektas (nr. vp1-2.2-šmm-04-v-06-015)“.
  2013 – 2014 metais Mykolo Romerio universitetas, bendradarbiaudamas su Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, įgyvendina projektą, kurio metu bus atliktos šios veiklos:
  -    parengti trys perkvalifikavimo moduliai ir trys metodinės priemonės;
  -   kvalifikaciją tobulins visos Lietuvos policijos komisariatų tyrėjai (mokyti ir konsultuoti virš 400 asmenų)
  Siekiant sudaryti galimybes Projektą vykdančiam personalui plėsti ir tobulinti savo mokslinius, dalykinius bei metodinius gebėjimus ir sudaryti geresnes sąlygas nuolatiniam ir savarankiškam kvalifikacijos tobulinimui bei literatūros skaitymui užsienio kalba ir jos panaudojimui rengiant metodinę medžiagą tyrėjų mokymams, šio projekto ribose MRU dėstytojai ir Policijos departamento prie LR VRM konsultantai-praktikai turėjo galimybę patobulinti savo anglų kalbos žinių lygį (profesinės anglų kalbos mokymai vyko Kaune ir Vilniuje po 100 akademinių valandų).
  Projekto metu MRU dėstytojai ir Policijos departamento prie LR VRM konsultantai-praktikai dalyvavo bendrosios kompetencijos mokymuose temomis „Oratorystės gebėjimų stiprinimas“ ir „Kaip sudaryti ir vesti aktyvaus mokymo programą“. Bendrosios kompetencijos tobulinimo mokymai yra skirti kelti projektą vykdančio personalo kvalifikaciją tose srityse, kuriose yra reikalingos papildomos žinios, kad kvalifikaciniai mokymai projekto dalyviams būtų aukštos kokybės ir atitinkantys šių dienų realijas, t.y. mokymų metu suteikta informacija būtų aktuali ir praktiškai pritaikoma kasdieniniame darbe.
  Įgyvendinant Projektą, buvo atlikta teisėsaugos institucijų apklausa, susijusi su ikiteisminio tyrimo problemomis, įvardintos sritys, kuriose kyla daugiausiai problemų taikant materialinės baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės bei operatyvinę veiklą reglamentuojančias normas. Vadovaujantis pirmos veiklos gautais rezultatais, buvo suformuluotos kvalifikacijos tobulinimo sritys ir mokymo temos, atsižvelgiant į tarptautinėje praktikoje taikomas priemones ir siūlomus naujausius sprendimus.
  Vadovaujantis šia informacija taip pat buvo parengtos trys tyrėjams skirtos spausdintos metodinės priemonės, kuriose yra pateiktos aktualiausios sritys, dažniausiai tyrėjų darbe pasitaikančios problemos, jų sprendimai bei naujausi teisės aktai ir teismų sprendimai.
  Kvalifikacijos tobulinimo mokymai įgyvendinami Vilniaus (5 grupės), Kauno (3 grupės), Klaipėdos (3 grupės), Panevėžio (2 grupės), Šiaulių (2 grupės), Alytaus (1 grupė), Tauragės (1 grupė), Telšių (1 grupė), Marijampolės (1 grupė) ir Utenos (1 grupė) apskrities policijos komisariatuose.
  Tyrėjai išklausys 100 akademinių valandų trukmės mokymus temomis „Baudžiamojo proceso teisė“, „Baudžiamoji teisė“ ir „Kriminalistika“.
  Programos/paprogramės/fondo, kuriam teikiama paraiška pavadinimas: LR Švietimo ir mokslo ministerija, VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą, uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę; priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas.
  Projekto darbo grupė Mykolo Romerio universitete: projekto vadovas – prof. dr. Saulius Greičius, projekto administratorė – Ingrida Ilgauskienė, projekto finansistė – Aušra Šarėjūtė.
 3. VYKDOMAS Projekto pavadinimas (koordinuoja London Metropilitan University) – Heightening University-Business partnerships FOR smart and sustainable GROWTH in Asia, HUB4GROWTH; Programos/paprogramės/fondo pavadinimas: Erasmus+; (projekto koordinatorė Mykolo Romerio universitete: prof. dr. Žaneta Simanavičienė (2015)). Projektas sėkmingai vykdomas, įvyko numatyti susitikimai, mokymai; vyksta sklaida.
  Akimirkos...
  Sklaida...
 4. ĮVYKDYTAS Projekto pavadinimas:“Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP” (Grant agreement number : 2013 – 4107 / 001 - 001)
  Programos/paprogramės/fondo pavadinimas: LLP KA2 Languages project
  Projekto darbo grupė Mykolo Romerio universitete: prof.dr. Rūta Adamonienė, doc.dr. Laima Ruibytė, prof.dr. Vaiva Zuzevičiūtė, prof.dr. B. Pranevičienė, Aušra Stepanovienė. Plačiau ...
  2015 m. kovo mėn. pradėtas projekto kursas pedagogams, organizuotas kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru: Atvirieji švietimo ištekliai kalbų mokymui(si). MRU komanda: prof. dr. Rūta Adamonienė, prof. dr. Birutė Pranevičienė, doc.dr. Laima Ruibytė, dr.Rasa Dobržinksienė, Aušra Stepanovienė, prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė bei Pavel Lesko mokytojams iš Kauno ir kitų šalies miestų parengė išsamią medžiagą lietuvių kalba, remiantis LanGOER komandos įdirbiu. Pedagogai klausinėjo apie autorines teises, dalijosi idėjomis apie AŠĮ (atvirųjų švietimo išteklių) panaudojimo galimybes savo pamokose. Projektas sėkmingai įgyvendintas. Ataskaita pateikta 2016 m. gruodžio mėn., projekto įvertinimas: 90 proc. (Atask.Nr. EACEA/A1/MO/DP/OKRAPFINI7D005306) 
   Darbotvarkė ...                      Akimirkos ...                      Informacija ...                      Medžiaga ...
 5. VYKDOMAS Viešojo saugumo fakulteto komanda (vadovaujama prof.dr. Vaivos Zuzevičiūtės) dalyvauja Jean Monnet Research Network Citizenship Education-Best Practices projekto (koordinuojamo London Metropolitan University, D. Britanija) veiklose (projekto pradžia: 2015 m.), skirtose pilietiškumo, tapatybės, atsakingo piliečio ir pareigūno ugdymo(si) klausimams.
 6. ĮVYKDYTAS Projekto pavadinimas (VYKDOMAS KARTU SU MRU Teisės fakultetu):  BENDROSIOS PROGRAMOS PROJEKTAS „Crim-track - sensor system for detection of criminal chemical substances“ (Projekto Nr. FP7-SEC-2012-313202). Projekto darbo grupėje VSF atstovauja: doc.dr. Janina Juškevičiūtė; dr. Ingrida Ilgauskienė
 7. VYKDOMAS Projekto pavadinimas: ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub). VSF bendruomenės nariai dalyvauja ir tęstinėse mokslo organizacijų veiklose; minimo tinklo pagrindinė būstinė -  Aarhus Universitetas, Danija. Dalyvavimas veikloje įgalina bnedruomenės narius vykdyti tarptautinius lyginamuosius tyrimus, rengti bendras publikacijas. Naujienos...
 8. ĮVYKDYTAS Projekto pavadinimas: "Žmogaus teisės transformuotose visuomenėse. Pilietiškumas ir švietimas." Teigiamai įvertinta Lietuvos mokslo tarybos projektui  „Konkursinis mokslininkų vizitų finansavimas“ teikta paraiška.Remiantis 2013 metų antrojo konkurso rezultatais finansuojamų paraiškų sąrašo rezultatais, prof. dr. Peter Varnagy (Pecs universitetas, Vengrija)yra laimėjęs finansavimą darbui MRU VSF (paraiškos Nr. VIZ-SEM-249), skaitė paskaitų ciklą magistrantams, su jaunaisiais VSF dėstytojais planavo lyginamojo empirinio tyrimo žingsnius. Plačiau ... 
 9. ĮVYKDYTAS Projekto pavadinimas: „Iššūkiai pareigūnui Europos Sąjungoje: profiliavimas, socialinė reabilitacija ir kriminalistika “. Teigiamai įvertinta Lietuvos mokslo tarybos projektui „Konkursinis mokslininkų vizitų finansavimas“ teikta paraiška. Remiantis 2015 metų konkurso rezultatais finansuojamų paraiškų sąrašo rezultatais, prof.dr. Ksenija Butorac (Zagreb universitetas, Kroatija) yra laimėjusi finansavimą darbui MRU VSF (granto sutarties Nr: UD-2016-LT-147), ji skaitė paskaitų ciklą 1 ir 2 pakopos Teisės ir policijos veiklos studentams bei 1 pakopos Teisė ir valstybės sienos apsauga studentams, lankėsi Kauno apskr.policijos komisariatuose ir Kauno apygardos prokuratūroje, su VSF kolegomis diskutuota CEPOL veilos aktyvinimo klausimais.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas pradėjo įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014 - 2020 m. programos projektą Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 „Specializuoti ir aukštesniojo lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai“

2017 m. lapkričio 27 d. pradėtas įgyvendinti Vidaus saugumo fondo 2014 - 2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1 „Specializuoti ir aukštesniojo lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai“, I etapas. Kvalifikacijos tobulinimo kursų tema "Kriminalinė žvalgyba ir ikiteisminis tyrimas". Mokymų tikslas - didinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pareigūnų gebėjimus ir kompetencijas taikyti efektyviausius veiklos metodus ir priemones, naudoti modernias technologijas įrodymams, informacijai rinkti, analizuoti ir ja keistis, gerinant tarp institucijų bendradarbiavimą, vykdant kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą. Teisinių ir strateginių prielaidų problematikos klausimais numatoma konsultuoti 60 Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas pradėjo įgyvendinti  Išorės sienų fondo 2012 m. programos finansuojamų projektų sutartis

2014 m. gegužės 5 d. pradedama įgyvendinti Išorės sienų fondo 2012 m. programos finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema "Vadyba".  Mokymo programos uždaviniai: identifikuoti viešojo sektoriaus institucijų valdymo ypatumus bei problemas; pateikti inovatyvios vadybos modelius, jų konceptualų pagrindimą bei praktinio taikymo galimybes ir perspektyvas; suteikti žinių apie efektyvaus lyderio bruožus ir būdingus, formuotinus įgūdžius, kompetencijų ugdymo, pasitikėjimo kūrimo institucijoje svarba bei laiko planavimo principais; tarnybinės etikos problematika ir problemų prevencijos priemonėmis; motyvacijos sistemos kūrimo ypatumais; efektyvaus komunikavimo aplinkoje formavimu; tobulinti komandos bendro darbo ypatumus, lavinti dalyvių komandinio darbo įgūdžius reikalingus efektyviam bendrų sprendimų priėmimui ir produktyviam bendram darbui, tobulinti komandos narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir kitais  organizacijos nariais. Teisinių ir vadybinių prielaidų problematikos klausimais numatoma konsultuoti 45 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pareigūnus.  
Taip pat  2014 m. gegužės 5 d.  pradedama įgyvendinti dar viena Išorės sienų fondo 2012 m. programos  lėšomis finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Kriminalinė žvalgyba ir ikiteisminis tyrimas".  Mokymo programos uždaviniai: aptarti kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo pagrindus, veiksmus, naudojamas technines priemones, taktines galimybes bei teisinį reglamentavimą; identifikuoti darbo organizavimo bei įgyvendinimo kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo procese ypatumus ir problemas bei tobulinti pareigūnų kompetencijas nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo srityse. Teisinių ir vadybinių prielaidų problematikos klausimais numatoma konsultuoti 45 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pareigūnus.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas pradėjo įgyvendinti Išorės sienų fondo 2011 m. programos finansuojamų projektų sutartis

2013 m. vasario 4 d. pradėta įgyvendinti Išorės sienų fondo „Specialioji tranzito schema“ 2011 m. programos finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema "Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema".  Pareigūnai įgis žinių susijusių su Kaliningrado tranzitu ir jo kontrole, naujais teisės aktais bei praktiniu jo įgyvendinimu;  Žmogaus teisių ir laisvių apsauga įgyvendinant sienos kontrolę; vizų informacine sistema ir jos naudojimu pasienio kontrolės metu; naujausiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais pasienio kontrolės sektoriuje; vietinio eismo ypatumais; biometrinių duomenų naudojimu e-pasuose, jų kontrolės ypatumais; komandiniu darbu, efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu. Teisinių ir vadybinių prielaidų problematikos klausimais numatoma konsultuoti 50 Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.
2013 m. balandžio 2 d.  bus pradedama įgyvendinti dar viena Išorės sienų fondo 2011 m. programos  lėšomis finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių pareigūnams suteikti žinių, susijusių Europos Sąjungos bei Šengeno teisyno normų  praktinio taikymu sienos apsaugos kontrolės srityje. Kursų metu planuojama apmokyti 60 Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.

2012 m. gegužės 25 d. Viešojo saugumo fakultetas įgyvendino Išorės sienų fondo 2010 m. programos finansuojamo projekto sutartį

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas 2012 m. gegužės 25 d. įgyvendino Išorės sienų fondo 2010 m. programos lėšomis finansuojamo projekto sutartį, pagal kurią buvo vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Dokumentų tikrinimas ir tyrimas". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių bei Užsienio reikalų ministerijos konsuliniams pareigūnams suteikti žinių, susijusių su dokumentų tikrinimu ir tyrimu bei Europos Sąjungos reikalavimų taikymu asmenų bei transporto priemonių dokumentų kontrolei, efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu. Kursų metu apmokyta 150 Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Užsienio reikalų ministerijos pareigūnų.

2012 m. balandžio 27 d. Viešojo saugumo fakultetas įgyvendino išorės sienų fondo 2010 m. programos finansuojamo projekto sutartį

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas 2012 m. balandžio 27 d. įgyvendino Išorės sienų fondo 2010 m. programos lėšomis finansuojamo projekto sutartį, pagal kurią buvo vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių pareigūnams suteikti žinių, susijusių su Šengeno acquis reikalavimų taikymu Europos Sąjungos išorės sienų apsaugai ir kontrolei: su Šengeno sienų kodeksu ir Šengeno praktiniu vadovu; Vizų kodeksu ir Vizų praktiniu vadovu; Vizų informacine sistema; vietiniu eismu; efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu.

Kursų metu apmokyta 150 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pareigūnų.

2012 m. sausio 27 d. Viešojo saugumo fakultetas įgyvendino išorės sienų fondo 2010 m. programos finansuojamo projekto sutartį

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas 2012 m. sausio 27 d. įgyvendino Išorės sienų fondo 2010 m. programos lėšomis finansuojamo projekto sutartį, pagal kurią buvo vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių pareigūnams suteikti žinių, susijusių su Kaliningrado tranzito kontrole, naujausiais teisės aktais bei praktiniu įgyvendinimu; vizų kodeksu bei vizų praktinio vadovo naudojimu pasienio kontrolės metu; naujausiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais pasienio kontrolės sektoriuje;vietinio eismo ypatumais; dokumentų tikrinimu ir tyrimu bei Europos Sąjungos reikalavimų taikymu asmenų bei transporto priemonių dokumentų kontrolei; biometrinių duomenų naudojimu e-pasuose, jų kontrolės ypatumais; efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu

Kursų metu apmokyta 100 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM pareigūnų.

2011 m. gegužės 27 d. Viešojo saugumo fakultetas įgyvendino Išorės sienų fondo 2009 m. programos finansuojamo projekto sutartį

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas 2011 m. gegužės 27 d. įgyvendino Išorės sienų fondo 2009 m. programos lėšomis finansuojamo projekto sutartį, pagal kurią buvo vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Dokumentų tikrinimas ir tyrimas". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių bei Užsienio reikalų ministerijos konsuliniams pareigūnams suteikti žinių, susijusių su dokumentų tikrinimu ir tyrimu bei Europos Sąjungos reikalavimų taikymu asmenų bei transporto priemonių dokumentų kontrolei, efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu. Kursų metu apmokyta 150 Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Užsienio reikalų ministerijos pareigūnų.

2011 m. sausio 31 d. Viešojo saugumo fakultetas pradėjo įgyvendinti Išorės sienų fondo 2009 m. programos finansuojamų projektų sutartis

2011 m. sausio 31 d. pradedama įgyvendinti Išorės sienų fondo „Specialioji tranzito schema“ 2009 m. programos finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema "Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema". Pareigūnai įgis žinių susijusių su Kaliningrado tranzitu ir jo kontrole, naujais teisės aktais bei praktiniu jo įgyvendinimu; vizų informacine sistema ir jos naudojimu pasienio kontrolės metu; naujausiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais pasienio kontrolės sektoriuje; vietinio eismo ypatumais; biometrinių duomenų naudojimu e-pasuose, jų kontrolės ypatumais; komandiniu darbu, efektyviu bendravimu ir ekstremalių situacijų valdymu. Kursų metu planuojama apmokyti 100 Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.

Taip pat 2011 m. sausio 31d. pradedama įgyvendinti Išorės sienų fondo 2009 m. programos lėšomis finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas". Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti Valstybės sienos apsaugos tarnybos rinktinių pareigūnams suteikti žinių, susijusių Europos Sąjungos bei Šengeno teisyno normų praktinio taikymu sienos apsaugos kontrolės srityje. Kursų metu planuojama apmokyti 150 Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747