Akademijos taryba

Viešojo saugumo akademijos taryba yra akademinės savivaldos institucija. Akademijos tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Akademijos tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia akademijos dekanas.

Akademijos taryba:

Tarybos narių sąrašas: