D.U.K.


Dažniausiai užduodami klausimai apie Aplinkosaugos teisės magistrantūros programą

Kokia yra aplinkosaugos teisės magistrantūros programos paskirtis?
Programos paskirtis – teisininkų, turinčių plačių ir sisteminių aplinkosaugos teisės žinių ir sugebančių spręsti aktualias teorines ir praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo, problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose, gebančius ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, požiūriu analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą, rengimas.

Ar baigus aplinkosaugos teisės magistrantūrą bus suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis?
Taip, baigęs aplinkosaugos teisės magistrantūros programą asmuo įgis teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

Ar gali į šią studijų programą stoti asmenys, neturintys teisės bakalauro kvalifikacinio laipsnio?
Taip, į šią studijų programą gali stoti visi bakalauro (arba jam prilyginamą) laipsnį turintys asmenys, o ne tik baigusieji teisės bakalauro studijas. Ypatingai kviečiami asmenys, baigę pirmosios pakopos Ekologijos ir aplinkotyros, Miškininkystės, Aplinkos inžinerijos, Statybos inžinerijos, Kraštotvarkos, Aplinkos ir profesinės saugos, Aplinkos hidrogeologijos ir geoinžinerijos, Vandens apsaugos inžinerijos ir valdymo bei kitų krypčių studijas.
Asmenims, kurie yra baigę ne teisės krypties pirmosios pakopos studijas, numatomos papildomos studijos, kurių metu suteikiamos žinios apie teisės esmę, jos paskirtį, svarbiausias šiuolaikinės teisės teorijas. Atskleidžiamas visų pagrindinių teisės institutų turinys, jų reguliuojamos visuomeninių santykių sritys ir šiose srityse kylančių ginčų teisinio sprendimo, teisinės atsakomybės ypatumai, esminės žinios apie teisęs normų kūrimą, teisės aktams keliamus reikalavimus, teisės normų realizavimo būdus, požymius ir stadijas.
Papildomų studijų metu atskleidžiami konstitucinės teisės, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso, civilinės teisės ir civilinio proceso principai ir teisinių institutų turinys. Studentams suteikiamos žinios apie Europos Sąjungos institucinės ir materialinės teisės principus.

Kokia aplinkosaugos teisės magistrantūros studijų trukmė?
Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijų trukmė nuolatinėse studijose studijuojantiesiems yra 1,5 metų (3 semestrai), o ištęstinėse – 2 metai (4 semestrai).
Tiems, kurie yra baigę ne teisės krypties bakalauro studijas, teks studijuoti papildomai pagrindinius teisės dalykus. Papildomos nuolatinės ir ištęstinės studijos truks 1 metus.

Ko bus mokoma aplinkosaugos magistrantūros studiju metu?
Programa yra sudaryta atsižvelgiant į egzistuojantį valstybėje poreikį, todėl aplinkosaugos teisės magistro studijų studentui siekiama suteikti gilesnių aplinkosaugos teisės žinių, pažintinių gebėjimų, tokių kaip gebėjimas analizuoti teisės aktus, mokėjimas vertinti teisinį pobūdį, gebėjimas logiškai ir kritiškai mąstyti, įvardyti teisinio reguliavimo problemas, praktinių gebėjimų, tokių kaip mokėjimas rengti norminių teisės aktų projektus, gebėjimas atlikti teisės taikymo procedūras ir rengti teisės taikymo aktus, etiško profesinio elgesio įgūdžiai, bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų sričių specialistais įgūdžiai, mokėjimas analizuoti konfliktines situacijas ir jas teisiškai spręsti ir teisės požiūriu kvalifikuoti, ir perkeliamųjų, tokių kaip gebėjimas argumentuoti, remiantis turimais duomenimis, gebėjimas perteikti sudėtingas žinias, gebėjimas planuoti organizuoti ir kontroliuoti individualią veiklą ir darbo laiką, dirbti savarankiškai ir komandoje.
Programa susideda iš dešimties 6 kreditų apimties dalykų ir 30 kreditų apimties magistro baigiamojo darbo.
Aplinkosaugos sektorius yra apimantis labai daug įvairių sričių, todėl šia programa yra siekiama sudaryti studentams galimybę kryptingai formuoti reikiamas žinias ir įgūdžius. Programoje numatyta dėstyti alternatyvius studijų dalykus, kurie sudaro 40 proc. programos dalykų, t.y.  6 studijų dalykai, kurių apimtis yra 36 kreditai yra privalomi visiems magistrantams, o likusius 4 dalykus, kurių apimtis yra 24 kreditai, studentai pasirenka patys iš siūlomų 9 alternatyviai pasirenkamų dalykų. Taip pat magistrantai gali rinktis jiems aktualią aplinkosaugos problemą gilesniam tyrinėjimui ir rengdami magistro baigiamąjį darbą, kurio apimtis yra 30 kreditų.

Kur bus galima dirbti, baigus aplinkosaugos teisės magistrantūros programą?
Aplinkosaugos teisės magistrantūros absolventai galės įsidarbinti tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje pareigybėse, reikalaujančiose ne tik specialių aplinkosauginių, bet ir teisės žinių.
Analizuojant ir vertinant valstybės ir vietos savivaldos institucijų kompetenciją aplinkosaugos srityje, matyti, jog jų veikla remiasi valstybės nustatytu teisiniu reguliavimu ir pasižymi teisės taikymo funkcijos vykdymu (pvz., leidimų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas ar panaikinimas, įmonių veiklos apribojimai, kardomųjų prievartos priemonių naudojimas, administracinės atsakomybės priemonių taikymas, aplinkai padarytos žalos įvertinimas ir žalos atlyginimo klausimų sprendimas). Todėl neatsitiktinai Valstybės tarnybos departamento duomenų bazėje skelbiant konkursus į valstybės tarnybą, nurodomi reikalavimai ne tik turėti specialių aplinkosaugos žinių (pvz. inžinerijos krypties (žemėtvarka), kraštotvarkos krypties, bendrosios inžinerijos krypties (matavimų inžinerija, aplinkos inžinerija), statybos inžinerijos krypties (geodezija, vandens inžinerija, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos, aplinkotyros krypties, fizinių mokslų studijų srities, vandens apsaugos srityje, archeologijos krypties, architektūros krypties), bet ir teisinių žinių ir įgūdžių. 
Aplinkosaugos teisės magistrantūros absolventai taip pat galės dirbti ir įmonėse, užsiimančiose pavojingų atliekų, antrinių žaliavų surinkimu ir perdirbimu, pakuočių atliekų tvarkymu, projektavimo darbais, poveikio aplinkai vertinimo ir kitokios aplinkosaugos dokumentacijos rengimu ir derinimu, miškininkystės, žemės ūkio veikla ir kt. veikla.

Ar Lietuvoje dar kuriame nors universitete vykdomos aplinkosaugos teisės magistrantūros studijos?
Ne, Lietuvoje Aplinkosaugos teisės magistrantūros programa yra vykdoma tik Mykolo Romerio universitete, todėl ji yra nauja ir unikali Lietuvos mastu. Tačiau svarbu pažymėti, jog aplinkosaugos teisės magistrantūros programos vykdomos ne tik Europos Sąjungos, bet ir JAV bei kitų valstybių universitetuose (George Washington University, Stanford Law School, University of California, Vermont Law school (USA), Telaviv university (Israel),  Northumbria University (Newcastle UK), the university of Nottingham (UK),   the University of Sydney (Australia), Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) ir daugelyje kitų. Pasaulio universitetuose paskutinįjį dešimtmetį šios krypties studijų programos vykdomos  ir yra pasiteisinusios.

Kodėl verta rinktis aplinkosaugos teisės magistrantūros programą?
Aplinkosauga – viena iš prioritetinių valstybės vykdomos politikos krypčių, kurios įgyvendinimu rūpinasi ne tik valstybės ir savivaldybių institucijos, bet ir privatūs juridiniai asmenys (pramonės įmonės ir kt.). Pastaruoju metu pasaulyje stebimas padidėjęs dėmesys aplinkosaugai, todėl tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse atsirado specialistų, gebančių įgyvendinti aplinkosaugą reglamentuojančius teisės aktus, poreikis.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsirado didesnės galimybės pasinaudoti įvairiais finansiniais mechanizmais, susijusiais su gamtinių išteklių naudojimu, jų atkūrimu, valdymu. Įgyvendinamos Europos Sąjungos PHARE, SAPARD fondų aplinkosauginės programos, atskiri aplinkosauginiai projektai. Dėl atsiradusių minėtų programų ir projektų galimybių, juntamas ir teisės specialistų, galinčių suvokti aplinkosaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir valdymo svarbą, stygius.

Kur vyks aplinkosaugos teisės magistrantūros studijos?
Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijos vyks Kaune, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto patalpose, esančiose miesto centre.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747