Bakalauro studijos

Teisės mokykla siūlo Teisės, Teisės ir muitinės veiklos, Teisės ir penitencinės veiklosTeisės ir finansinių technologijų (FinTech), Teisė ir tarptautiniai santykiai ba­ka­lau­ro stu­di­jų programas. Nuolatinės studijos trun­ka 3,5 me­tų, ištęstinės studijos – 5 metus. Ba­ka­lau­ro stu­dijų me­tu dės­to­mos dis­cip­li­nos, su­da­ran­čios aukš­to­jo uni­ver­si­te­ti­nio tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo pa­grin­dą. Stu­den­tai stu­di­juo­ja Lie­tu­vos ir už­sie­nio tei­sės is­to­ri­ją, ro­mė­nų tei­sę, tei­sės te­ori­ją, tei­sės fi­lo­so­fi­ją, pa­sau­lio teis­inių sis­te­mų įvai­ro­vę, tarptautinę, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę, pa­grin­di­nes ma­te­ria­li­nės ir pro­ce­so tei­sės dis­cip­li­nas. Greta tei­sės dis­cip­li­nų dės­to­ma fi­lo­so­fi­ja, lo­gi­ka, psi­cho­lo­gi­ja, po­li­to­lo­gi­ja, eko­no­mi­kos te­ori­ja, lo­ty­nų kalba, profesinė už­sie­nio kal­ba. 

Stu­di­jų me­tu stu­den­tams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė at­lik­ti prak­ti­ką teis­muo­se, pro­ku­ra­tū­ro­je, ad­vo­ka­tū­ro­je, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jose bei pri­va­čiose įmo­nėse.

Studentams, sėkmingai baigusiems šias programas, suteikiamas tei­sės ba­ka­lau­ro laips­nis.

Teisės ba­ka­lau­ro laips­nis su­tei­kia teisę dirbti teisėsaugos institucijose, advokatų ir antstolių kontorose, notarų biuruose, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose ir kt., taip pat tęs­ti stu­di­jas ma­gist­ran­tū­ro­je siekiant įgy­ti tei­sės ma­gist­ro laips­nį.

Kodėl verta studijuoti Teisės mokykloje?

 • Patyrę dėstytojai – praktikai

Programoje dėsto daugelis žymių teisės praktikų bei mokslininkų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai.

 • Absolventų įsidarbinamumas
71,10 proc. MRU absolventų, baigusių teisę įsidarbina per pirmuosius 6 mėn., 74,66 proc. - per pirmuosius 12 mėn. Dalis absolventų tęsia studijas magistro studijose. MRU yra vienintelis universitetas Lietuvoje, turintis socialinių mokslų laboratorijas, kur studentai gali įgyti pirmą darbinę patirtį, kurios dažnai reikia įsidarbinti.
 • Studentų pasitenkinimas studijomis
2016 m. tarptautinis studijų portalas “StudyPortals”, vertinantis užsienio studentų pasitenkinimą studijomis įvertino MRU “Excellent” kategorijos apdovanojimu.
 • Infrastruktūra:
2016 m. tarptautinių ekspertų, vertinančių Teisės bakalauro studijų programas, nuomone MRU infrastruktūra yra viena geriausių Vidurio ir Rytų Europoje - studentams sudarytos visos galimybės naudotis kompiuterizuotomis auditorijomis, puikiai įrengtomis darbo vietomis bibliotekoje, veikiančioje 24/7 darbo laiku, gausiais bibliotekos fondais, kuriuos sudaro tiek spausdinti, tiek elektroniniai šaltiniai. Pastarieji, beja, pasiekiami ir iš kitų miestų ar net namų.

Studijų metu galėsi:

 • Įgyti tarptautinių studijų patirties.
Teisės mokykloje veikia plačios Erasmus + mainų programos galimybės, fakultetas koordinuoja Nordplius programą. Tai leidžia studentams išvykti studijuoti į užsienį renkantis iš daugiau kaip iš 100 universiteto partnerių užsienyje.
 • Įgyti praktinių įgūdžių.
Praktiniai įgūdžiai įgyjami tiek studijų procese (pvz., praktinių situacijų sprendimas, teismo proceso inscenizacijos, teismų procesų stebėjimas ir pan.), tiek ir paskutiniaisiais studijų metais praktikos metu. Studentams suteikiama galimybė dalyvauti teisinese konsultacijose Teisės mokyklos Teisinės pagalbos centre.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747