Gretutinės studijos

 • Kas yra gretutinės studijos?

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutinės krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos (gretutinės) studijų krypties programą. Baigus pagrindinės ir gretutinės krypties studijas, suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis – pagrindinės krypties ir gretutinės krypties kvalifikacinis laipsnis (įrašoma viename diplome)*. Aukštosios mokyklos nustatytos ir studento pasirinktos specializacijos, bendrųjų universitetinių studijų dalykų, gretutinės krypties dalykų pavadinimai, praktikos, studento laisvai pasirenkamų dalykų pavadinimai ir apimtis kreditais įrašoma diplomo priede. Gretutinės studijų programos apimtis yra 60 kreditų. Baigus gretutinės krypties studijas sudaroma prielaida stoti į antros pakopos tos krypties studijų programas (yra išimčių, žr. schemą).

* baigus psichologijos gretutines studijas ir teisės krypties gretutines studijas išduodama akademinė pažyma.

Gretutinės studijos. Schema.

Gretutinės studijos

 • Kas gali studijuoti gretutinių studijų programoje?

Gretutinės krypties studijų programą gali rinktis pirmos pakopos nuolatinių studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta (Viešojo valdymo fakultete tokia galimybė numatyta visose bakalauro nuolatinių studijų probramose; ištęstinių studijų programose tokia galimybė nenumatoma). Studentai gali pasirinkti vieną iš Universitete siūlomų gretutinės krypties studijų programų.

 • Kaip ir kada registruotis į gretutines studijas?

Studentai, pasirinkę studijuoti gretutinės krypties studijas, į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Ten užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus.

Pirmo kurso studentai į gretutinę studijų kryptį registruojasi iki rugsėjo 15 d., gretutinės krypties studijų dalykus pasirenka iki rugsėjo 30 d.

Kitų kursų studijų studentai į gretutinės krypties studijas registruojasi pirminės registracijos metu – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 1 d. ir pasirašo gretutinės studijų krypties sutartį iki birželio 15 d. Gretutinės krypties studijų dalykus studentai pasirenka nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d.

 • Gretutinės krypties studijų finansavimas

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutinės krypties studijų programą gali studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų kreditus valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai turi sumokėti pagal gretutinės krypties studijų programos įkainius.

Jeigu gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studentas studijavo valstybės finansuojamoje vietoje, tačiau studijų metu jos neteko, jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius.

Gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi sumokėti už tą semestrą pasirinktą gretutinės krypties studijų kreditų skaičių pagal gretutinės krypties studijų programos įkainius.

Jeigu gretutinės krypties studijas pasirinkęs studentas gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje, o studijų metu tapo valstybės finansuojamu studentu, už likusius gretutinės krypties studijų kreditus jis mokėti neturi, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų kreditus jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius*.

*Studijuojantieji Policijos veiklos studijų programą (visuomenės saugumo kryptis) ir pasirinkę teisės krypties gretutines studijas yra atleidžiami nuo mokesčio už kreditus, viršijančius nustatytą 240 kreditų ribą.

 • Gretutinės krypties studijų programos:
 1. Ekonomikos krypties (Ekonomikos ir verslo fakultetas);
 2. Verslo krypties (Ekonomikos ir verslo fakultetas);
 3. Dalykinės anglų kalbos šakos (filologijos krypties) (Humanitarinių mokslų institutas);
 4. Dalyko (anglų kalbos) pedagogikos šakos (pedagogikos krypties) (Humanitarinių mokslų institutas);
 5. Filosofijos krypties (Humanitarinių mokslų institutas);
 6. Vertimo krypties (Humanitarinių mokslų institutas);
 7. Viešosios istorijos krypties (Viešojo valdymo fakultetas);
 8. Viešojo administravimo krypties (Viešojo valdymo fakultetas);
 9. Informatikos krypties (Ekonomikos ir verslo fakultetas);
 10. Psichologijos krypties (Psichologijos institutas);
 11. Socialinio darbo krypties (Edukologijos ir socialinio darbo institutas);
 12. Socialinės pedagogikos šakos (pedagogikos krypties) (Edukologijos ir socialinio darbo institutas);
 13. Sociologijos krypties (Edukologijos ir socialinio darbo institutas);
 14. Švietimo ir ugdymo krypties (Edukologijos ir socialinio darbo institutas);
 15. Mokytojo kvalifikacijai įgyti (pedagogikos krypties) (Edukologijos ir socialinio darbo institutas);
 16. Teisės krypties (Teisės fakultetas);
 17. Teisės krypties (Pagal Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 1SN-60 2.4 punkto nuostatą šis gretutinės teisės krypties studijų planas galioja tik Universiteto studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos Policijos veiklos studijų programoje ir iki šio nutarimo patvirtinimo dienos (t. y. iki 2013 m. birželio 19 d.) pradėjusiems gretutines teisės krypties studijas Universiteto Viešojo saugumo fakultete) (Viešojo saugumo fakultetas);
 18. Visuomenės saugumo krypties (Viešojo saugumo fakultetas).
 • Gretutinių studijų programos Viešojo valdymo fakultete:

Viešasis administravimas


Daugiau informacijos galima rasti čia:

Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747