Doktorantūros studijos

Trečiosios pakopos studijų (doktorantūros) paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) darbus bei spręsti mokslo problemas.

  • Doktorantūra – tai mokslo krypties ar tarpkryptinių doktorantūros studijų dalies turinio, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų, metodų ir materialiųjų priemonių bei doktorantūros vykdymui pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma.

  • Jungtinė doktorantūra – bendra su Lietuvos ir (ar) užsienio universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais doktorantūra.

  • Doktorantūra apima studijas, specialiųjų, perkeliamųjų gebėjimų ugdymą, kryptingus mokslinius tyrimus, disertacijos rengimą ir kitas veiklas.

  • Doktorantūros studijų tvarką reglamentuoja Universiteto atitinkamos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas.

Viešojo valdymo fakultete kuruojami Vadybos ir adminsitravimo (03 S) mokslo srities doktorantūros studijų studentai.

Išsamesnė informacija apie doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete teikiama Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklos tinklapyje.

Viešojo valdymo fakulete kuruojami doktorantai pagal institutus:

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747