Mokslas

Mykolo Romerio universitetas, kaip mokslo universitetas, plėtoja fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei.

Socialinių inovacijų laboratorijos:

Aplinkos valdymo laboratorija

Mokymosi visą gyvenimą laboratorija

Viešojo valdymo inovacijų laboratorija

2010 m. patvirtinus visus Universiteto mokslininkus ir tyrėjus vienijančią tarpdisciplininę prioritetinę mokslinių tyrimų kryptį „SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI“, fakulteto mokslininkai aktyviai susibūrė į mokslininkų grupes, įgyvendinančias mokslo programų siekius:

- „Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės“

- „Socialinės technologijos“

- „Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis“

- „Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas“

- „Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje“

Fakulteto darbuotojų mokslinių interesų sritys

Fakulteto mokslininkai yra ypač aktyvūs įgyvendinant šių mokslo programų uždavinius, susijusius su:

- viešosios politikos formavimu, įgyvendinimu ir vertinimu,

- globaliosios politikos, Europos integracijos procesų ir jų poveikio Lietuvai tyrimais,

- šiuolaikinių vidaus ir išorės grėsmių ir jų valdymo tyrimais,

- socialinių technologijų diegimo viešajame valdyme analizėmis ir vertinimu,

- ekosistemų modeliavimu, saugomų, gamtinę ir kultūrinę vertę turinčių teritorijų ekologiniu-ekonominiu vertinimu,

- išteklių tausa, alternatyvios energetikos vystymo sąlygų ir galimybių tyrimu,

- viešojo administravimo sistemų kaitos tyrimais siekiant efektyvus organizacijų valdymo,

- vadybos sistemų efektyvumo didinimu ir strateginio valdymo tobulinimu tvariai šalies ir organizacijų plėtrai,

- viešojo ir privataus sektorių bei visuomenės partnerystės tobulinimu,

- žmogiškųjų išteklių potencialo vystymu ir kt. mokslinių tyrimų kryptimis.

Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas ir vykdo kitas mokslo taikomąsias veiklas.

Taikomieji mokslo darbai

Kompetentingi fakulteto mokslininkai atlieka taikomuosius mokslo darbus ir konsultuoja valstybės, savivaldybių ir verslo sektoriaus organizacijas šiose srityse:

- aplinkos apsaugos klausimais (biotechnologijos, klimato kaita, dirvožemio, biologinės įvairovės, vandenų apsauga, gamtotvarka, atliekų tvarkymas ir kt.);

- organizacijų strateginio valdymo ir žmogiškųjų išteklių vadybos srityje;

- diegiant ir naudojant inovatyvius vadybos metodus, kuriant ir diegiant projektų vadybos, kokybės vadybos, konfliktų valdymo sistemas;

- viešosios komunikacijos ir įvaizdžio formavimo srityje;

- formuojant įmonių socialinę atsakomybę (CSR - corporate social responsibility), diegiant korporatyvinio įmonės valdymo ir vertybių vadybos priemones, į tikslą orientuotos veiklos principus, taikant komandinio darbo metodus, kuriant ir stiprinant veiklos standartus ir kt. su įmonės socialinės atsakomybės tobulinimu susijusios veiklos;

- diegiant subalansuotų rodiklių sistemas, kuriant darbuotojų veiklos vertinimo ir kompetencijų valdymo sistemas, tobulinant procesus ir kt.;

- vertinant kokybės vadybos sitemas;

- konstruojant ir tobulinant organizacijos kultūrą, kuriant etikos kodeksus, kuriant ir diegiant rizikos valdymo ir pokyčių valdymo sistemas ir kt.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747