Fakulteto taryba


Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Fakulteto tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per semestrą. 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma arba kvalifikuota balsų dauguma (Fakulteto nuostatuose nustatytais atvejais), dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

Fakulteto taryba:

 • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
 • išklauso ir tvirtina fakulteto dekano metinės veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama (šiuo atveju sprendimas priimamas kvalifikuota balsų dauguma), fakulteto taryba teikia Senatui motyvuotą siūlymą dėl dekano atstatydinimo;
 • svarsto naujų fakulteto studijų programų reikalingumą, svarsto ir teikia Senatui tvirtinti naujas studijų programas ar jų specializacijas, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – svarsto ir teikia fakulteto dekanas;
 • teikia rekomendacijas Universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisijai dėl visų fakulteto viešame konkurse dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti dalyvaujančių kandidatų, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – teikia fakulteto dekanas;
 • teikia rektoriui siūlymus dėl institutų bei kitų padalinių steigimo ar panaikinimo akademiniame padalinyje, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – teikia siūlymus fakulteto dekanas;
 • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius vardus, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – svarsto ir rekomenduoja fakulteto dekanas;
 • renka komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – renka fakulteto dekanas;
 • svarsto ir sprendžia kitus fakultetui svarbius klausimus, o laikotarpiu, kai fakulteto taryba neišrinkta – svarsto ir sprendžia fakulteto dekanas.

 

  Fakulteto tarybos sudėtis:

  Tarybos pirmininkas - prof. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto direktorius.

  Tarybos sekretorius - doc. dr. Irmantas Rotomskis, Verslo ir ekonomikos instituto docentas.

  Nariai:

  Daiva Bičkauskė, Verslo ir ekonomikos instituto doktorantė,

  Prof. dr. Andrius Bielskis, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius,

  Prof. dr. Vilma Čingienė, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorė,

  Prof. dr. Tadas Limba, Verslo ir ekonomikos instituto profesorius,

  Mindaugas Matulionis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Prevencijos ir saugos departamento direktorius,

  Nojus Petrūnas, informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro studijų programos studentas,

  Prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos ir politikos mokslų instituto profesorius,

  Prof. dr. Darius Štitilis, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas,

  Dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo administravimo instituto lektorė,

  Dr. Mantas Vilys, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“ direktorius.

   


   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747