MRU Profesorių klubo nuostatai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO PROFESORIŲ KLUBO (PK) NUOSTATAI

I. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO PROFESORIŲ KLUBAS:

VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI

1. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubo pagrindinis tikslas – vienyti šio universiteto profesūrą,  aktyvinti  jos bendradarbiavimą siekiant  mokslo pažangos ir studijų plėtros  kokybės. 
2. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas svarsto aktualiausius klausimus, susijusius su  Universiteto integracija  į Europos ir pasaulio aukštojo mokslo erdvę, analizuoja ir išsako savo nuomonę aktualiais  mokslo ir  studijų plėtros klausimus.
3. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo,  akademinės laisvės, pagarbos pažiūrų ir  nuomonių įvairovei  principais. 

II. PROFESORIŲ KLUBAS: NARYSTĖ,  STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4. Profesorių Klubo veikloje gali dalyvauti ir sprendimus priimti visi Mykolo Romerio universiteto profesoriaus vardą turintys bei profesoriaus pareigas einantys mokslininkai.
5. Narystė Profesorių klube yra savanoriška. Dalyvavimas Profesorių Klubo susirinkimuose, kituose Klubo organizuojamuose renginiuose  yra paremtas tik savanorišku ir laisvu apsisprendimu bei akademiniu solidarumu.
6. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubo veiklą organizuoja Profesorių klubo prezidentas bei  viceprezidentas.
7. Aukščiausia Profesorių klubo valdymo institucija  yra Profesorių klubo susirinkimas. Profesorių klubo susirinkimas priima  sprendimus dėl Profesorių klubo valdymo ir veiklos krypčių, išsako bendrąsias šio klubo narių  nuostatas visuomeniniais klausimais.
8. Profesorių klubo prezidentas ir viceprezidentas yra renkami Profesorių klubo susirinkimo iš Klubo narių. Klubo prezidento ir viceprezidento kadencijos trukmė – penki metai.
9. Profesorių  klubo susirinkimus šaukia Klubo prezidentas ne rečiau kaip keturis kartus per mokslo metus. Klubo susirinkimo formą (formali ar neformali),  bei  darbotvarkę nustato Profesorių klubo prezidentas. 
10. Profesorių klubo susirinkime gali dalyvauti visi Profesorių klubo nariai bei jų kviesti asmenys.
11. Profesorių klubo susirinkimo nutarimai ir pareiškimai priimami konsensusu arba balsuojant. Dalyvavimas Klubo susirinkime yra laisvas. Profesorių klubo nutarimai yra teisėti, jei Klubo susirinkime priimtam sprendimui pritaria dauguma dalyvavusiųjų susirinkime.
12. Probleminių klausimų analizei Profesorių klube prezidento sprendimu gali būti   sudaromos  narių grupės, kurios savo išvadas pateikia Klubo prezidentui ir/ar Profesorių klubo susirinkimui.
13. Mykolo Romerio universiteto Profesorių klubas turi savo emblemą.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747