Prof. Mykolo Romerio premija

Prof. Mykolo Romerio premiją Mykolo Romerio universiteto Senatas įsteigė minėdamas prof. Mykolo Romerio 125 – ąsias metines. Premija skiriama už mokslinę ir kitokią veiklą, ugdant pilietinę visuomenę, stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus ir konstitucinę demokratiją.

Premijoms gali būti pristatyti Lietuvoje  ir užsienyje atlikti bei paskelbti spaudoje darbai, svarbūs Lietuvos mokslo plėtrai, organizacijų veikla, ugdant pilietinę visuomenę.

Mykolo Romerio universiteto misija – ne tik įprasminti prof. Mykolo Romerio vardą, ugdant išsilavinusį ir pilietišką jaunimą, bet ir puoselėti, gilinti bei skatinti pažangą socialinių  mokslų, kurie yra labai svarbūs pilietinės visuomenės gyvenimui ir tobulėjimui.

Mykolo Romerio universiteto Senatas 2008 m. birželio 17 d. nutarimu už indėlį įtvirtinant Lietuvoje konstitucionalizmo vertybes Profesoriaus Mykolo Romerio vardine premija apdovanojo profesorių Egidijų Kūrį, buvusį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką.

Mykolo Romerio universiteto senatas 2007 m. gegužės 17 d. posėdyje už bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą prof. Mykolo Romerio premija apdovanojo Telšių vyskupą ordinarą Joną Borutą SJ. Vyskupas Jonas Boruta – aktyvus kovotojas už žmogaus teises ir pilietines laisves sovietiniais metais. Jis – ilgametis „Lietuvos katalikų bažnyčios Kronikos“ redaktorius, aktyviai prisidėjęs prie Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio veiklos, beveik dešimtmetį globojęs ir rengęs religines laidas Lietuvos televizijoje, kurios transliuojamos nuo 1988 metų.

Vyskupo Jono Borutos asmenybė – tai tikrojo patriotizmo Lietuvai, drąsios, atkaklios ir nenuilstamos veiklos už realias kiekvieno žmogaus teises ir pilietines laisves pavyzdys. Puikus ir studentų mylimas bažnyčios istorijos dėstytojas, katalikiškų jaunimo dienų globėjas, vyskupas Jonas Boruta daro labai didelę įtaką puoselėjant ir diegiant dvasines vertybes Lietuvos studentams ir katalikiškam jaunimui.

Mykolo Romerio universitetą su vyskupu Jonu Boruta sieja ilgamečiai šilti ryšiai. Vyskupas buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos narys, nuolat domisi Universiteto veikla, bendruomenės laukiamas Kalėdinių popiečių svečias. Prasmingo bendradarbiavimo gijos sieja Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) pirmininką, gamtos mokslų daktarą, vyskupą Joną Borutą su Mykolo Romerio universiteto mokslininkais. Praėjusiais metais Mykolo Romerio universitete įvyko XX – asis LKMA suvažiavimas.

2006 m. Mykolo Romerio universiteto senatas Prof. Mykolo Romerio vardine premija apdovanojo Islandijos universiteto rektorę prof. Kristin Ingólfsdóttir. „Premija – tai mūsų bendruomenės padėkos ženklas drąsiai ir atkakliai islandų tautai už paramą Lietuvai įtvirtinant valstybingumą, už pastangas plėtojant Lietuvos – Islandijos mokslo institucijų ryšius,“- kalbėjo Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis, sveikindamas laureatę.

 

2005 m. Prof. Mykolo Romerio vardine premija apdovanoti: už konstitucionalizmo mokslinių pagrindų įtvirtinimą Lietuvoje – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Juozas Žilys,  už konstitucionalizmo raidos Lietuvoje mokslinius tyrinėjimus – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės istorijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis,  už Lietuvos valstybės ir teisės raidos mokslinius tyrinėjimus – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. habil. dr. Stasys Vansevičius, už pilietinės visuomenės ugdymą – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija,  „Prof. Mykolas Romeris – vienas iškiliausių teisininkų, laikomas Lietuvos konstitucinės teisės tėvu, kūręs savitą lietuviškosios teisės doktriną. Kiekvienam socialinių mokslų atstovui, o juo labiau teisininkui didelė garbė būti šalia Jo minčių, šalia Jo asmens“, – sako prof. Juozas Žilys.

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747