Etikos kodeksas

Mykolo Romerio universiteto senato 2015 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-39 patvirtintas Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos kodeksas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos kodeksas (toliau – Akademinės etikos kodeksas) išdėsto vertybes, kuriomis vadovaujasi Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) bendruomenės nariai (studentai, dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, kiti darbuotojai ir emeritai) ir apibūdina Universiteto bendruomenės narių tarpusavio santykių bei pareigų atlikimo etines normas.
2. Universiteto bendruomenės etikos vertybes ir etikos pažeidimų tyrimo tvarką nustato Universiteto statutas, Vidaus tvarkos taisyklės, šis Akademinės etikos kodeksas, Universitete atliekamų tyrimų tvarka, rektoriaus įsakymai ir kiti Universiteto teisės aktai. 

II. PAMATINĖS VERTYBĖS

3. Šis Akademinės etikos kodeksas remiasi pamatiniais Didžiosios Universitetų Chartijos (Magna Charta Universitatum) principais, Aukštojo mokslo institucijų etikos kodeksų rengimo gairėmis (IAU-MCO Guidelines for an Institutional Code of Ethics in Higher Education), Fundamentinėmis akademinio sąžiningumo vertybėmis (The Fundamental Values of Academic Integrity), Europos mokslininkų chartija (European Charter for Researchers), Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksu (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), Berlyno deklaracijos dėl atvirosios prieigos nuostatomis (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijomis ir Universiteto misija.
4.Universiteto bendruomenė savo veikloje vadovaujasi šiomis pamatinėmis vertybėmis:
4.1. sąžiningumu;
4.2. kolegialumu ir pagarba žmogaus orumui;
4.3. atsakomybe;
4.4. akademine laisve;
4.5. atsakingumu naudojantis turtu ir ištekliais, aplinkos tausojimu.
5. Sąžiningumas
5.1. Universiteto bendruomenės nariai laikosi akademinio sąžiningumo ir aktyviai skleidžia jo principus studijų, mokslinių tyrimų ir paslaugų teikimo veiklose.
5.2. Universitete netoleruojamas bet kokios formos akademinis nesąžiningumas (duomenų klastojimas, sukčiavimas, šališkumas, apgaudinėjimas, vagystė, plagijavimas, papirkinėjimas, darbų pirkimas ir pardavimas, kitų autorių darbų pateikimas kaip savo, nepagrįsta bendraautorystė, nusirašinėjimas egzaminų metu ir kitas nesąžiningas elgesys).
5.3. Universiteto bendruomenės nariai elgiasi sąžiningai ir teisėtai vykdydami veiklą ir Universitete, ir už jo ribų, priima sprendimus laikydamiesi įstatymų bei kitų teisės aktų.
5.4. Universiteto bendruomenės nariai sąžiningai elgiasi su tarptautiniais partneriais.
6. Kolegialumas ir pagarba žmogaus orumui
6.1. Vykdydami studijų, mokslo, organizacinę ir paslaugų teikimo veiklą Universiteto bendruomenės nariai laikosi akademinio bendradarbiavimo ir sąžiningos konkurencijos principų.
6.2. Tolerancija ir pagarba žmogaus orumui yra vienas iš pamatinių principų bendruomenės nariams bendraujant tarpusavyje, vykdant akademinę veiklą ir viešame gyvenime.
6.3. Universiteto bendruomenės nariai laikosi lygybės, teisingumo, lygių galimybių principų, vengia ir netoleruoja bet kokios formos diskriminacijos, asmeniškumo, priekabiavimo, piktnaudžiavimo valdžia, nepotizmo.
6.4. Universiteto bendruomenės nariai saugo konfidencialią informaciją, susijusią su Universiteto akademine veikla ir bendruomenės asmens duomenimis, tačiau konfidencialumo reikalavimas neturi trukdyti atsakingiems Universiteto padaliniams ar valstybės institucijoms tirti akademinio nesąžiningumo ar galimų teisės pažeidimo atvejų.
6.5. Universitete gauti skundai ir prašymai nagrinėjami objektyviai, nešališkai, skaidriai ir laikantis nustatytų terminų. 
7. Atsakomybė
7.1. Universiteto bendruomenės nariai etišku elgesiu kuria ne tik savo asmeninę reputaciją, bet ir profesinio garbingumo standartus bei teigiamą Universiteto įvaizdį.
7.2. Ir atskiri Universiteto mokslininkai, ir jų grupės veikia skaidriai, atsako už tai, kad moksliniai tyrimai nepažeistų etikos normų.
7.3. Universiteto bendruomenės nariai savo veikloje atsižvelgia į valstybės bei visuomenės poreikius ir yra visuomeniškai atsakingi, remia atvirąją prieigą prie žinių ir informacijos, viešai skelbia mokslinių tyrimų rezultatus.
7.4. Universiteto bendruomenė laikosi socialinės atsakomybės principų, yra įsipareigojusi lygybės principui aukštojo mokslo prieinamumo srityje, žmogaus ir piliečio teisių įgyvendinimui.
7.5. Universiteto bendruomenės nariai pripažįsta sveikos gyvensenos principų svarbą.
7.6. Užmegzdami santykius su užsienio partneriais arba kurdami tarptautinio bendradarbiavimo projektus bendruomenės nariai tinkamai atstovauja Universiteto interesams.
7.7. Universiteto bendruomenės nariai Universiteto vardo nenaudoja jo prestižui kenkiančiomis aplinkybėmis, sergsti savo ir Universiteto viešąją reputaciją.
8. Akademinė laisvė
8.1. Universitete laikomasi studijų, mokslinių tyrimų, nuomonės reiškimo laisvės principo.
8.2. Universiteto bendruomenės nariai yra įsipareigoję ieškoti tiesos ir siekti žinių, skleisti savo patirtį bei žinias bendruomenei ir plačiajai visuomenei.
8.3. Universitete netoleruojama nei vidinė institucinė cenzūra, nei išorinis visuomeninių sąjūdžių, verslo interesų grupių, valstybės institucijų, politinių ar religinių grupių spaudimas.
8.4. Universiteto bendruomenės nariai pripažįsta ir gerbia vieni kitų įsitikinimus bei pažiūras.
8.5. Universiteto bendruomenės nariai puoselėja kritinį mąstymą, žodžio laisvę, ugdo gebėjimus dalyvauti diskusijose bei debatuose, pagrįsti savo nuomonę.
8.6. Universiteto bendruomenės nariai gerbia vieni kitų orumą, jų santykiuose neturi būti vietos diskriminacijai, nesąžiningumui bei piktnaudžiavimui valdžia ar galia.
9. Atsakingumas naudojantis turtu, ištekliais, aplinkos tausojimas
Universiteto bendruomenės nariai:
9.1. tinkamai naudoja ir tausoja Universiteto nuosavybę ir turtą;
9.2. saugo Universiteto ir bendruomenės narių intelektinės nuosavybės teises;
9.3. Universiteto išteklius, darbuotojų laiką, įrangą, paslaugas ir komandiruotėms skirtą finansavimą naudoja vien Universiteto tikslams bei uždaviniams vykdyti;
9.4.  pritardami darnios plėtros principams atsakingai vartoja gamtos ir kitus išteklius.

III. INTERESŲ KONFLIKTAI

10. Universiteto bendruomenės nariai:
10.1. netoleruoja nepotizmo ir vengia interesų konflikto, kylančio dėl asmeninių ryšių, kai reikia priimti sprendimus, liečiančius jų šeimos narius, artimuosius, giminaičius, buvusius ar esamus veiklos partnerius;
10.2. įsipareigoja teikti pirmenybę mokslinei ir akademinei veiklai bei priedermėms Universitetui, asmeniniai verslo ar kiti interesai neturi trukdyti vykdyti darbuotojo Universitete einamas pareigas;
10.3. nepriima jokių dovanų iš jo sprendimu suinteresuotų asmenų, studijų metu studentai dėstytojams negali teikti jokių, net ir smulkių, dovanų.
10.4. kilus interesų konfliktui apie tai informuoja savo kolegas ir tiesioginius vadovus;
10.5. dėl galimo interesų konflikto nusišalina nuo sprendimo priėmimo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Akademinės etikos kodeksas skelbiamas MRU teisės aktų informacinėje sistemoje ir Universiteto svetainėje www.mruni.eu.
12. Su Akademinės etikos kodeksu susipažįstama Universiteto svetainėje www.mruni.eu:
12.1. Studentai tai, kad susipažino su Akademinės etikos kodeksu, patvirtina pasirašydami studijų sutartį.
12.2. Priimami į darbą Universitete asmenys prašyme priimti į darbą patvirtina, kad susipažino su Akademinės etikos kodeksu;
13. Įtarus Akademinės etikos kodekso pažeidimą atliekamas tyrimas, o pažeidimui pasitvirtinus – taikoma atsakomybė vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Universiteto vidaus teisės aktais.