Akademinės etikos priežiūros komisijos darbo reglamenas


  • PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1I-180
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO AKADEMINĖS ETIKOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) Akademinės etikos priežiūros komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Universiteto Akademinės etikos priežiūros komisijos (toliau – Komisija) funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Universiteto akademinės etikos kodeksu (toliau – Akademinės etikos kodeksas), Universiteto statutu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Universiteto tarybos bei senato nutarimais, rektoriaus įsakymais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

II. KOMISIJOS SUDĖTIS

3. Komisiją sudaro septyni nuolatiniai nariai, iš jų – vienas Universiteto Studentų atstovybės deleguotas studentas. Komisijos pirmininką ir komisijos sudėtį tvirtina rektorius.
4. Komisijos kadencijos laikotarpis yra penkeri metai.
5. Komisijos nariui išėjus iš darbo arba baigus studijas Universitete, rektoriaus įsakymu paskiriamas naujas Komisijos narys likusiam Komisijos kadencijos laikui.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Komisija vykdo Akademinės etikos kodekso priežiūrą, teikia siūlymus dėl Akademinės etikos kodekso tobulinimo.
7. Komisija rektoriaus ar vicerektoriaus pavedimu nagrinėja Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą tyrimo medžiagą dėl studento ar klausytojo, dėstytojo arba kito darbuotojo akademinės etikos pažeidimo ir teikia rekomendacijas rektoriui.
8. Pranešimas apie tai, kad studentas ar klausytojas, dėstytojas, fakulteto ar kitas Universiteto veiklą užtikrinantis darbuotojas pažeidė Akademinės etikos kodekso normas gali būti pateiktas tiesiogiai Komisijai. Jis užregistruojamas Dokumentų tarnyboje Dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (eDVS) Universiteto gautų dokumentų registre. Apie gautą pranešimą informuojamas vicerektorius ir Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba (per eDVS perduodama gauto pranešimo kopija). Komisija gali nuspręsti, kad pradėti tyrimą nėra pagrindo, gali perduoti pranešimą tirti atitinkamo fakulteto dekanui (jeigu pranešimas gautas dėl fakulteto darbuotojo) arba imtis atlikti tyrimą pati. Komisijai nusprendus tyrimą atlikti pačiai arba jeigu pranešimas gautas dėl kito Universiteto veiklą užtikrinančio darbuotojo, ji gali kreiptis į Universiteto vicerektorių prašydama pavesti Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybai padėti atlikti tyrimą. Gavusi šio tyrimo medžiagą Komisija ją nagrinėja įprasta tvarka.
9. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu gautas pranešimas, susijęs su Komisijos pirmininku arba Komisijos pirmininkas dėl pateisinamų priežasčių negali dalyvauti posėdyje, posėdį kviečia ir jam pirmininkauja vyriausias pagal amžių Komisijos narys. Komisijos posėdžiai protokoluojami.
10. Į Komisijos posėdžius, kuriuose nagrinėjama Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos pateikta tyrimo medžiaga dėl studento ar klausytojo, dėstytojo arba kito Universiteto veiklą užtikrinančio darbuotojo galimai padaryto akademinės etikos pažeidimo, kviečiamas asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas. Asmeniui Universiteto jam suteiktu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Komisijos posėdžio išsiunčiamas pranešimas apie Komisijos posėdžio datą ir vietą, svarstomą klausimą, taip pat Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos atlikto tyrimo išvados nuorašą. Studento, klausytojo, dėstytojo arba kito darbuotojo neatvykimas į Komisijos posėdį be svarbių pateisinamų priežasčių nėra kliūtis nagrinėti klausimą.
11. Komisija turi teisę į posėdžius kviesti ir kitus asmenis.
12. Priėmusi sprendimą Komisija apie jį informuoja rektorių arba vicerektorių ir kitus suinteresuotus asmenis.
13. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą ar ištirtą medžiagą.

IV. KOMISIJOS SPRENDIMAI


14. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.
15. Nusprendusi, kad studentas, klausytojas, dėstytojas ar kitas darbuotojas pažeidė Akademinės etikos kodeksą, Komisija, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę siūlyti Universiteto rektoriui taikyti šias drausmines priemones:
15.1. studentui ar klausytojui − pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą, pašalinimą iš Universiteto (be teisės stoti į Universitetą bendra tvarka iki penkerių metų);
15.2. dėstytojui ar kitam darbuotojui − pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo.
16. Komisija turi teisę informaciją apie savo sprendimą paskelbti Universiteto interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Šis Komisijos darbo reglamentas įsigalioja nuo jo priėmimo.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747