MRU finansinė parama, stipendijos


Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentui.
MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai reglamentuoja stipendijų rūšis, jų dydžius, skyrimo ir mokėjimo tvarką.SOCIALINĖ STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai.
Mokėjimas: vienkartinė.
Socialinė stipendija skiriama dėl:
Stipendijos dydis: nuo 3 iki 30 BSI (1 BSI = 39 Eur).
Skiriant socialinę stipendiją yra atsižvelgiama į šeimos draudžiamąsias pajamas, akademinį pažangumą ir kitas svarbias aplinkybes bei į Universiteto atitinkamų metų išlaidų sąmatoje socialinėms stipendijoms numatytas lėšas.
Prašymai socialinei stipendijai gauti teikiami akademinio padalinio vadovui:
Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, prašymą galima teikti bet kuriuo metu.
Socialinės stipendijos paskirtis:
Studentas prašyme turi nurodyti, kokiam tikslui stipendija yra reikalinga.
Jei socialinė stipendija skiriama įmokai už studijas ar už gyvenimą studentų namuose, Universiteto finansų tarnyba atlieka mokėjimą, skirtą atitinkamai studento įmokai padengti.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


SKATINAMOJI STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro ir magistro studijų studentai.
Skyrimas ir mokėjimas. Stipendija skiriama du kartus per metus:
Skyrimo pagrindas. Stipendija skiriama geriausiai besimokantiems studentams.
Geriausiai besimokantys studentai akademiniame padalinyje nustatomi kiekvieną semestrą pagal studijų rezultatus - paskutinės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, kuris yra ne mažesnis nei 8,0 balai (vidurkis nėra apvalinamas, pavyzdžiui, jei vidurkis 7,8, laikoma, kad nepasiektas 8,0 balų vidurkis). Esant vienodam paskutinės sesijos svertiniam vidurkiui, žiūrima į bendrą ankstesnės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, o jam esant vienodam - į stojamąjį konkursinį balą.
Stipendijos dydis. 1,5 BSI (1 BSI = 39 Eur).
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai. 


VIENKARTINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai.
Skyrimas ir mokėjimas. Stipendija skiriama ir išmokama kartą per semestrą. 
Skyrimo pagrindai:
Stipendijos dydis. Priklausomai nuo pasiekimų nuo 3 BSI iki 15 BSI (1 BSI = 39 Eur).
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai

PROFESORIAUS MYKOLO ROMERIO VARDINĖ STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro, magistro studijų studentai.
Skyrimas ir mokėjimas. Stipendija skiriama du kartus per metus: rudens semestrą - rugsėjo-sausio mėnesiams, pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams.
Skyrimo pagrindas. Puikūs (išskirtiniais atvejais – labai geri) studijų rezultatai ir išskirtiniai pasiekimai mokslinėje, kultūrinėje ar sporto veikloje.
Teikimas stipendijai. Studento kandidatūrą gali siūlyti Universiteto akademinio padalinio taryba, Universiteto studentų atstovybė, vietinis ELSA skyrius arba studentų mokslinė draugija. Studentai ir patys gali teikti savo kandidatūrą stipendijai gauti rudens semestrui iki spalio 1 d., pavasario semestrui - iki kovo 1 d. Pasiūlymai dėl kandidatų teikiami Universiteto senato studijų komisijai.
Stipendijos dydis. 4 BSI (1 BSI = 39 Eur).
Svarbūs pastebėjimai. Stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų pirmo semestro metu. Studentui, gaunančiam Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai


GRUPĖS KOORDINATORIAUS STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai.
Skyrimas ir mokėjimas. Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.
Skyrimo pagrindas. Atsakingai ir tinkama atliekamos grupės koordinatoriaus pareigos, apibrėžtos Grupės koordinatoriaus nuostatuose.
Prašymą dėl stipendijos skyrimo grupės koordinatorius teikia akademinio padalinio vadovui:
Stipendijos dydis. 0,5 BSI (1 BSI = 39 Eur).
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.
MRU grupės koordinatoriaus nuostatai.


STIPENDIJA KUOPŲ VIRŠILOMS, GRUPIŲ VADAMS AR GRUPIŲ VADŲ PAVADUOTOJAMS
Gavėjai: Policijos veiklos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų studentai, kurie atlieka kuopos viršilos, grupės vado ir grupės vado pavaduotojo pareigas.
Skyrimas ir mokėjimas. Stipendija skiriama ir mokama vieną kartą per semestrą.
Skyrimo pagrindas. atsakingai ir tinkamai atliekamos kuopos viršilos, grupės vado ar grupės vado pavaduotojo pareigos.
Stipendijos dydis:
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.PARAMA PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS
Gavėjai: Pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir profesinių studijų programų valstybės finansuojamų studijų studentai.
Skyrimas ir mokėjimas: Parama skiriama du kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).
Paramos nutraukimo pagrindas. Studijų programos reikalavimų nevykdymas, akademinės skolos.
Paramos dydis. Įstojusiems iki 2020 m. gegužės 1 d. 3,05 BSI (1 BSI = 39 Eur) , nuo 2020 m. gegužės 1 d. - 300 eurų per mėnesį. 
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.


PARAMA DOKTORANTUI
Gavėjai: Nuolatinės studijų formos trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų studijų studentai (doktorantai).
Skyrimas ir mokėjimas. Parama skiriama vieną kartą per metus doktoranto studijų metų pradžioje ir mokama kartą per mėnesį (iki mėnesio 25 d.).
Paramos nutraukimo pagrindas. Doktoranto darbo plano nevykdymas.
Paramos dydis:
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.MECENATO STIPENDIJA
Gavėjai: Bakalauro, magistro, profesinių studijų studentai, doktorantai, atrinkti stipendijai gauti pagal mecenato nustatytas sąlygas.
Mokėjimas. Mecenato stipendija gali būti vienkartinė ar mokama periodiškai.
Skyrimo pagrindas. Mecenato nustatyti pagrindai.
Stipendijos dydis. Stipendijos dydį, mokėjimo būdą ir trukmę nustato mecenatas.
Plačiau: MRU stipendijų ir paramos studijoms nuostatai.