Rektorė

  # Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius

  Rektorė: prof. dr. Inga Žalėnienė
  Kab.: I-217
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu

  Rektorės padėjėja: Giedrė Kaušienė
  Kab.: I-218
  Tel.: (8 5) 271 4625
  El. p.: roffice@mruni.eu

           Mykolo Romerio universiteto taryba, vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto statuto 19.7 punktu ir Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizvimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2015 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 1UT-5, 2019 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 1UT-5 “Dėl prof. dr. Ingos Žalėnienės išrinkimo Mykolo Romerio universiteto rektore“ išrinko prof. dr. Ingą Žalėnienę penkerių metų kadencijai Mykolo Romerio universiteto rektore.

  Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Mykolo Romerio universiteto Statuto patvirtinimo" 2012 m. rugsėjo 26 d. naujos 1 priedėlio redakcijos Nr. XI-2233 IV skyriaus trečiuoju skirsniu,

  43. Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.

  44. Rektorius atlieka šias funkcijas:

  1) vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas Universiteto strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

  2) leidžia įsakymus, privalomus darbuotojams, studentams ir klausytojams;

  3) priima ir atleidžia Universiteto darbuotojus;

  4) Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus ir klausytojus;

  5) įvertinęs studentų atstovybės siūlymus, teikia Tarybai siūlymus dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių nustatymo;

  6) atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;

  7) teikia Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Tarybos patvirtintą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

  8) supažindina Senatą su Universiteto metine veiklos ataskaita;

  9) teikia Senatui svarstyti ir Tarybai tvirtinti Universiteto strateginį veiklos ir struktūros pertvarkos planus;

  10) svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais;

  11) teikia Senatui 5 metų kadencijai tvirtinti Universiteto prorektorius, Universiteto kanclerį, fakultetų dekanus, katedrų vedėjus ir institutų direktorius. Pasibaigus rektoriaus įgaliojimams, kartu pasibaigia prorektorių ir kanclerio įgaliojimai;

  12) dekanų teikimu tvirtina fakulteto prodekanus;

  13) nustato prorektorių ir kanclerio funkcijas bei įgaliojimus;

  14) atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute nustatytas funkcijas.

  45. Rektorių viešo konkurso būdu Tarybos nustatyta tvarka renka ir atleidžia Taryba.

  46. Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 6 Tarybos nariai. Jeigu renkant rektorių per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, surinkę daugiausia balsų per pirmąjį balsavimą.

  47. Rektoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį arba esantis pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

  48. Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.

  49. Rektoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo Universiteto rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

  50. Jeigu Tarybos posėdyje jos narių balsų dauguma rektoriaus pateikta Universiteto metinė veiklos ataskaita nepatvirtinama, rektorius teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas iš pareigų ne mažiau kaip 6 Tarybos narių balsų dauguma.

  51. Rektorius dalį savo funkcijų įsakymu gali perduoti prorektoriams ir kancleriui. Rektorių pavaduoja Tarybos sprendimu įgaliotas asmuo.

  ŽALĖNIENĖ INGA (g. 1977, Panevėžyje), teisininkė, dr. (socialiniai m., teisė)

  Išsilavinimas

  1995 baigė Vilniaus S.Nėries vidurinę mokyklą,

  1995–1998 studijavo Lietuvos teisės akademijoje (įgijo teisės bakalauro laipsnį),

  1998–2000 – civilinę teisę Lietuvos teisės universitete (įgijo teisės magistro laipsnį),

  2002–2006 – Mykolo Romerio universiteto (MRU) doktorantūroje (įgijo teisės krypties daktaro laipsnį). Socialinių mokslų (teisės) draktaro disertacijos tema „Atstovavimas civiliniame procese: teoriniai ir praktiniai aspektai“.

  Darbinė veikla

  1998–2002 – AB Lietuvos taupomojo banko juriskonsultantė,

  2000–2007 – Lietuvos teisės universiteto (vėliau MRU) Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros asistentė, lektorė,

  2007–2011 – MRU Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros docentė,

  2011–2013 – to paties fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė,

  2013–2015 – to paties fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorė,

  2009–2010 – to paties fakulteto prodekanė (mokslui ir projektams),

  2010–2017 – MRU mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė,

  2017–2019 – MRU studijų ir mokslo prorektorė,

  nuo 2019 – MRU rektorė.

  Mokslinių interesų srityscivilinė ir civilinio proceso teisė, atstovavimo civiliniame procese teisiniai santykiai, mokslo ir studijų teisė, advokatūra, aukštojo mokslo vadyba, lyčių lygybė. Kaip autorė ar bendraautorė paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių ir konferencijų pranešimų. Stažavosi Harvardo universiteto Aukštojoje švietimo mokykloje („Certificate in Management and Leadership in Education“, JAV, 2013), Oksfordo univresiteto Švietimo ir plėtros akademijoje („Leadership in Higher Education Senior Executive Programme“, JAV, 2013), baigė Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) mokymus „Leading Globally Engaged Universities (LGEU)“ (2016).

  Inga Žalėnienė yra MRU Senato narė, Tarptautinio akademinio sąžiningumo centro (ICAI) narė (nuo 2012), Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) administravimo valdybos narė (nuo 2016), Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) darbo grupės „Aukštojo mokslo etika“ narė (2012–2016), Europos universitetų rektorių moterų asociacijos (European Women Rectors Association (EWORA)) narė (nuo 2019), tarybos narė (nuo 2021).  Mokslo žurnalų „Socialinių mokslų studijos“ (nuo 2010), „Entrepreneurship and Sustainability Issues“ (nuo 2014) redakcinių kolegijų narė. Buvo Lietuvos mokslo periodikos asociacijos valdybos pirmininkė (2015–2016).