Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-12-09

Sveikiname

zivile-glaveckaitefb Živilę Glaveckaitę (Komunikacijos institutas), 2020 m. gruodžio 9 d. apgynusią daktaro disertaciją „Startuolių vystymasis ankstyvojoje stadijoje: kritinių sėkmės veiksnių perspektyva“ (vadyba, S 003).

STARTUOLIŲ VYSTYMASIS ANKSTYVOJOJE STADIJOJE: KRITINIŲ SĖKMĖS VEIKSNIŲ PERSPEKTYVA

Disertacijoje „Startuolių vystymasis ankstyvojoje stadijoje: kritinių sėkmės veiksnių perspektyva“ siekiama suprasti startuolių vystymosi sėkmę, nes ankstyvojoje augimo stadijoje įvyksta daugiausia startuolių „mirčių“. Aptariama mokslinė perspektyva, laikomasi kritinio požiūrio aptariant su tiriamuoju reiškiniu susijusias sampratas, tokias kaip „startuolis“, „ankstyvoji vystymosi stadija“ ir „kritiniai sėkmės veiksniai“. Siekiant nustatyti startuolių vystymosi kritinius sėkmės veiksnius ankstyvojoje stadijoje, pasirinkta struktūruota grindžiamosios teorijos tyrimo prieiga, kuri leido atskleisti startuolių patirtis, prasmes, priežasčių ir pasekmių procesus, priežastinius ryšius, pademonstruojant, kaip vieni veiksmai lemia kitus ir kurie veiksniai yra ankstyvosios stadijos kritiniai sėkmės veiksniai, neformuojant jokių išankstinių hipotezių, o remiantis tyrimo dalyvių patirtimi suformuoti teoriją. Atliktas empirinis tyrimas padėjo išryškinti žinių trūkumo spragą tarp teorinio modelio ir realybės, paaiškinti kontekstą, sąlygas ir pasekmes, su kuriomis ankstyvojoje stadijoje susiduria startuoliai, įgyvendindami savo verslo projektą. Suformuota teorija atskleidžia vystymosi problematiką, nurodo, kokie veiksniai turi būti įveikiami, kokias sąlygas rekomenduotina tenkinti ir kokia eilės tvarka, kad procesas būtų kuo trumpesnis ir būtų galima tikėtis sėkmės. Šiuo tyrimu atskleistas naujas požiūris į startuolio kritinių sėkmės veiksnių valdymo procesą bei technikas ir paaiškinta, kaip vyksta ankstyvosios stadijos augimo ir pokyčių procesas, siekiant pažangos.

EARLY STAGE STARTUP DEVELOPMENT: THE CRITICAL SUCCESS FACTORS’ PERSPECTIVE

The dissertation “Early Stage Start-up Development: The Critical Success Factors’ Perspective" aims to understand the success of start-up development as the early growth stage is dominated by the "deaths" of most start-ups. The scientific perspective, a critical approach to discussing concepts related to the phenomenon under study, such as stratum, the early stage of development and critical success factors are discussed. In order to identify the critical success factors of the developmental early stage a structured grounded theory approach was chosen, revealing start-ups’ experiences, meanings, cause and effect processes, causal relationships, demonstrating how one action determines others and which factors are critical to the success at the early stage without forming preconceived notions, and developing a theory based on the experiences of the study participants. Empirical research has helped to highlight the knowledge gap between the theoretical model and reality, explaining the context, conditions and consequences faced by start-ups in implementing their business project at an early stage. The developed theory reveals the development issues, what factors must be overcome, what conditions are recommended to be met and in what order so that the process is as short as possible and success can be expected. This study introduces a new approach to the process and techniques for managing a start-up’s critical success factors and explains how the process of early-stage growth and change happens when seeking progress.