Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-12-11

Sveikiname

karolis-kurapka

Karolį Kurapką (Viešosios teisės institutas), 2020 m. gruodžio 11 d. apgynusį daktaro disertaciją „Specialių žinių panaudojimas administraciniame procese“ (teisė, S 001). 

SPECIALIŲ ŽINIŲ PANAUDOJIMAS ADMINISTRACINIAME PROCESE

Disertacija yra pirmasis Lietuvoje kompleksinis, monografinio pobūdžio, plataus teorinių ir praktinių specialių žinių taikymo administraciniame procese problemų tyrimas, apimantis tiek administracinių nusižengimų, tiek administracinių ginčų teisenas. Darbe formuluojamos ir teikiamos įžvalgos, susijusios su moksline specialių žinių panaudojimo Lietuvos administracinėje justicijoje koncepcija. Disertacijoje nagrinėjama ir pateikiama patikslinta specialių žinių samprata, jos raida, pateikiama autentiška specialių žinių sąvoka, kartu pateikiami ir teisinių žinių kaip specialių žinių pripažinimo argumentai. Darbe analizuojama specialių žinių, kaip įrodinėjimo priemonės administraciniame procese, svarba, išsamiai aptariamas reglamentavimas teisenose, bei teisminė praktika, atskleidžiamos „skaudžiausios“ reglamentavimo ir teisminės praktikos ydos, nulemiančios specialių žinių kaip vieno iš svarbiausių įrodinėjimo instrumentų, potencialo nevisišką panaudojimą. Disertacijoje dėmesio skiriama ir Europos teismo ekspertizės 2020 vizijos santykiui su administraciniu procesu. Atliktų tyrimu kontekste, disertacijos pabaigoje pateikiama principinė specialių žinių įstatymo struktūra (pateikiami svarbiausi įstatymo skyriai).

THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS

This dissertation is the first in Lithuania, a complex, monographic, wide-ranging study of the problems of application of theoretical and practical special knowledge in the administrative process, covering both administrative misdemeanors and administrative disputes. The paper formulates and provides insights related to the scientific concept of the use of special knowledge in Lithuanian administrative justice. The latter is treated as a system of views based on the solution of the use of research expertise and a package of proposals to which recommendations for improving the practice of this process and harmonization of legal regulation can be directed, taking into account the processes in the European area of expertise. The work examines and presents the revised concept of special knowledge, its development, presents the authentic concept of special knowledge. It analyzes the importance of special knowledge as a means of proof in administrative proceedings and discusses court and case law regulation. The work reveals the 'most serious' flaws in regulation and case law, leading to the under-utilization of the potential of expertise as one of the most important means of proof. Finally, this dissertation examines the relationship between the European Forensic Vision 2020 and the administrative process. Empirical research is also presented, which substantiates the tasks set in this research and allows forming ways to enable more effective use of special knowledge.