Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-12-11

Sveikiname

ugne-dude Ugnę Dūdę (Verslo ir ekonomikos institutas), 2020 m. gruodžio 11 d. apgynusią daktaro disertaciją „Išorveiklos paskatų poveikis paslaugų įmonių tinklaveikai“ (vadyba, S 003).

IŠORVEIKLOS PASKATŲ POVEIKIS PASLAUGŲ ĮMONIŲ TINKLAVEIKAI

Disertacijose išspręsta iškelta tyrimo problema – nustatyta, kokios yra paslaugų išorveiklos paskatų teorinės prielaidos ir kaip jos paveikia įmonių paslaugų teikimą ir skatina tinklaveiką. Pirmoje disertacijos dalyje, analizuota išorveiklos sampratos raida, apibrėžties paslaugose problematika, nagrinėtos mokslinės teorijos, grindžiančios išorveiklos reiškinį ir išorveiklos paslaugų įmonių tinkluose teoriniai aspektai. Atskleistos išorveiklos ir paslaugų įmonių transformacijos į tinklus sąsajos, įvairiapusiškai nagrinėtos išorveiklos plėtros paskatos bei jų poveikis paslaugų įmonėms. Išanalizuoti išorveiklos proceso modeliai ir sudarytas bei pagrįstas teorinis modelis. Antroje disertacijos dalyje analizuoti moksliniai ir statistiniai tyrimai susiję su išorveikla, jos tarporganizaciniais ryšiais bei vertintos tyrimuose taikytos metodikos ir instrumentai. Įvertinus ankstesnių tyrimų kryptis, sudaryta išorveiklos poveikio paslaugų įmonių tinklaveikai empirinio tyrimo metodologija. Trečioje disertacijos dalyje vertinti paslaugų sektoriaus pokyčiai ir išorveiklos pasitelkimo paslaugų įmonėse paskatos. Pristatyti išorveiklos paskatų paslaugų įmonių tinkluose tyrimo rezultatai. Rezultatai apibendrinti ir pateiktos įžvalgos. Disertaciją užbaigia išvados ir tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.

IMPACT OF OUTSOURCING DRIVERS ON NETWORKING OF SERVICE COMPANIES

The dissertation solves the research problem - what are the theoretical assumptions of drivers of service outsourcing and how they affect the provision of services and stimulate networking. In the first part of the dissertation, is analyzed the development of the concept of outsourcing, problem of defining outsourcing in service context, are examined the scientific theories underlying the outsourcing phenomenon and theoretical aspects of service outsourcing in enterprise networks. The links between outsourcing and the transformation of service companies into networks are revealed, the drivers of outsourcing development and their impact on service companies are comprehensively examined. Outsourcing process models are analysed and a theoretical model is developed and substantiated. The second part of the dissertation analyses scientific and statistical research related to outsourcing, its inter-organizational relations, methodologies and tools used in the research were evaluated. After evaluating the directions of previous research, the methodology of empirical research on the impact of outsourcing on the networking of service companies has been developed. The third part of the dissertation evaluates changes in the service sector and outsourcing drivers in service companies. The results of the research of outsourcing drivers in services companies’ networks are presented. The results are summarized and insights are provided. The dissertation concludes with conclusions and directions of further research, bibliography, appendices.