Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-12-18

Sveikiname

janina-cizikiene Janiną Čižikienę (Lyderystės ir strateginio valdymo institutas), 2020 m. gruodžio 18 d. apgynusią daktaro disertaciją „Vadovų lyderystė pasirenkant diegti Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą“ (vadyba, S 003). 

VADOVŲ LYDERYSTĖ PASIRENKANT DIEGTI EUROPOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMĄ

Disertacijoje nagrinėjama socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovų lyderystės įtaka, pasirenkant diegti naują vadybos kokybės sistemą. Diegiant kokybės vadybos sistemą ypač svarbus vadovų vaidmuo, nes tinkamas vadovavimas įpareigoja socialines paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojus siekti kokybės ir nuolat ją gerinti bei užtikrinti paslaugų gavėjams paslaugų kokybę, atsižvelgiant į individualius poreikius. Mokslinėje literatūroje išskiriamas sėkmingo kokybės vadybos diegimo ir lyderystės ryšys, rodantis vadovų lyderystės gebėjimą sukurti viziją ir skatinti pokyčius organizacijoje. Disertacijoje analizuojami vadovų pasirinkimo diegti kokybės sistemą teoriniai aspektai, atskleidžiantys lyderystės raiškos, racionalius, institucinius ir inovacinius veiksnius. Remiantis teorinio ir empirinio tyrimo pagrindu pateikiamas vadovų lyderystės įtakos pasirenkant diegti Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą organizacijoje modelis (EQUASS). Nustatyta, kad socialines paslaugas teikiančių organizacijų vadovų lyderystė remiasi transformacinės lyderystės raiška ir skatina darbuotojus įsitraukti į EQUASS diegimo procesą, kad nuo vadovų lyderystės gebėjimų priklauso vadovų pasirinkimas diegti EQUASS ir naujų vadybos praktikų bei socialinio darbo metodų įgyvendinimas organizacijoje. Pažymėtina, kad vadovų lyderystės charakteristikos labiausiai išryškina racionalių, inovacinių ir socialinio kapitalo veiksnių raišką, o institucinių veiksnių raiška turi neigiamą priklausomybę nuo vadovo lyderystės charakteristikų.

MANAGERIAL LEADERSHIP IN ADOPTION OF THE EUROPEAN QUALITY IN SOCIAL SERVICE

The dissertation analyzes the influence of managerial leadership of organizations providing social services in the adoption of a new management quality system. The role of managers is particularly important in the implementation of a quality management system, as proper management obliges the employees of social service organizations to strive for quality and continuously improve it, and to ensure the quality of services to service recipients, taking into account individual needs. The scientific literature highlights the relationship between successful implementation of quality management and leadership, demonstrating the ability of managerial leadership to create a vision and promote change in the organization. The dissertation analyzes the theoretical aspects of managers' adoption of a quality management system, revealing rational, institutional, and innovative factors of leadership expression. Based on theoretical and empirical research, a model of the influence of managerial leadership of social service organizations in the adoption of the European Quality in Social Services (EQUASS) in an organization is presented. It was found that managerial leadership of social service organizations is based on the transformational leadership expression and encourages employees to get involved in the process of EQUASS implementation, and that managers' adoption of EQUASS and the implementation of new management practices and social work methods in the organization depends on the managerial leadership skills. It should be noted that managerial leadership characteristics most prominently highlight the expression of rational, innovative, and social capital factors, while the expression of institutional factors has a negative dependence on managerial leadership characteristics.