Skelbiame

2022-05-30

Studijų rezultatų vertinimas

Galutinis pažymys = kaupiamasis balas + egzamino pažymys

 
Trumpa atmintinė dėl kaupiamojo balo:
 • Kaupiamąjį balą sudaro vertinimai už tarpinius atsiskaitymus. Tai gali būti įvertinimas už kontrolinį darbą, koliokviumą, užduoties atlikimą, aktyvų dalyvavimą seminaruose ir kt.
 • Studento sukaupto balo dalis paprastai sudaro 50–60 proc. galutinio įvertinimo.
 • Kaupiamąjį balą galite matyti el. studijų knygelės skiltyje „Studijų rezultatai“. Jį dėstytojas įves iki egzaminų sesijos pradžios.
 • Kaupiamasis balas renkamas semestro metu iki sesijos.
 • Surinktas kaupiamasis balas išlieka laikant egzaminą du kartus. Kaupiamasis balas naikinamas ir renkamas iš naujo tuomet, kai studentas egzamino neišlaiko abu kartus.

Sesija

Pavasario semestro sesija: gegužės 30 d. - birželio 26 d.
 
Ar sesija vyks kontaktiniu ar nuotoliniu būdu?

Sprendimą dėl egzamino vykdymo būdo (kontaktiniu ar nuotoliniu būdu) priima studijų dalyko dėstytojas.
Jeigu studentas gyvena kitoje apskrityje nei studijos yra vykdomos ar užsienio valstybėje ir yra kitos objektyvios priežastys, dėl kurių studentas negali atvykti į egzaminą, studento prašymu, dėstytojas gali leisti studentui atsiskaityti nuotoliniu būdu. Atkreipiame dėmesį, kad neužtenka gyvenimo kitoje apskrityje ar užsienio valstybėje fakto, reikalingos ir kitos objektyvios priežastys. Galutinį sprendimą priima dėstytojas.

Egzaminų/įskaitų vertinimas:
 • Egzaminas yra vertinamas pažymiu pagal dešimties balų sistemą.
 • Egzaminas laikomas neišlaikytu, jei gautas įvertinimas yra mažiau nei 5 balai. Egzamino įvertinimas iki 5 balų nėra apvalinamas, virš 5 balų – apvalinamas pagal matematines taisykles (iki 0,5 – į mažesniąją sveikąją dalį, 0,5 ir daugiau – į didesniąją sveikąją dalį).
 • Įskaitos vertinimas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 • Išlaikyto egzamino perlaikyti neleidžiama.

Jeigu negalėjote atvykti į egzaminą

Jeigu dėl svarbių priežasčių (pvz. ligos, tarnybinės komandiruotės, šeimyninių aplinkybių, stichinės nelaimės ir kt.) negalėjote atvykti į egzaminą ar įskaitą, turite atlikti šiuos veiksmus:
 • per 7 darbo dienas nuo egzamino (įskaitos) dienos, pateikite prašymą pratęsti atsiskaitymo terminą;
 • prašyme nurodykite objektyvias priežastis ir pridėkite tai pagrindžiančius dokumentus (pvz. gydytojo pažymą);
 • dekanui adresuotą prašymą pateikite savo studijų vadybininkei;
Esant svarbioms priežastims, dekano leidimu, prašymo dėl atsiskaitymo (-ų) terminų pratęsimo pateikimo terminas gali būti atnaujinamas.

Neatvykus į egzaminą be pateisinamos priežasties, studentas gauna to studijų dalyko akademinę skolą.

Dėstytojas egzamino įvertinimą privalo įvesti per 5 darbo dienas nuo egzamino laikymo datos. Studentai pažymį mato savo el. studijų knygelėje.

Perlaikymo savaitė

Egzaminų perlaikymas pavasario semestre: birželio 27 d. – birželio 30 d.

Trumpa atmintinė:

 • Egzaminų perlaikymo datos matomos tvarkaraštyje
 • Registruotis egzamino perlaikymui perlaikymo savaitės metu nereikia
 • Neatvykus perlaikyti egzamino per perlaikymo savaitę, yra galimybė perlaikyti egzaminą sekančio semestro metu. Tokiu atveju reikės registruotis į egzamino perlaikymą.
 • Dėmesio! Aktualu studijuojantiems valstybės finansuojamoje vietoje: jeigu likviduosite akademinę skolą perlaikymo savaitės metu ir naują semestrą pradėsite be akademinių skolų, išlaikysite valstybės finansavimą.

Detaliau: Studijų rezultatų vertinimo tvarka