MRU rektorės sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga

prof-inga-zaleniene Mieli studentai, dėstytojai, miela akademine bendruomene,

sveikinu Jus visus su Mokslo ir žinių dienos švente!

Esu dėkinga visiems, kurių pastangomis pavyko įveikti didžiausius COVID-19 pandemijos išbandymus, kad galėtume sugrįžti į savo Alma Mater auditorijas. Ypač noriu padėkoti mūsų dėstytojams, administracijos darbuotojams ir studentams, kurių sumanumas padėjo rasti naujus sprendimus, kaip užtikrinti nenutrūkstamą mokslo ir studijų procesą –  pandemijos sąlygomis. Linkiu ir toliau saugoti save ir kitus, kad galėtume saugioje Universiteto aplinkoje tęsti mūsų akademines veiklas.

Manau, iš pandeminio karantino išėjome geriau pasirengę operatyviai spręsti akademinio darbo organizavimo klausimus neįprastomis sąlygomis, įvaldėme nuotolinį/hibridinį mokymą, kurio dėka galime pasiekti, ir šiuo metu, negalinčius atvykti į kontaktinius užsiėmimus nacionalinius ir  užsienio studentus.Tačiau negalime atmesti galimybės, kad atsiranda ne tik laikinų sunkumų, kuriuos įveikti galima pasitelkus modernias technologijas. Vis dažniau pastebima, kad formuojasi „naujoji realybė”, kurią dar tik pradedame geriau pažinti ir suvokti, kad galėtume ir joje visavertiškai gyventi ir kurti. Ne tik pastarojo meto  krizės, bet ir pati mokslo ir technikos pažanga atvėrė  ir išryškino daugelį socialinių problemų –  pagilino socialinę, kultūrinę, ekonominę ir technologinę atskirtį, iškėlė naujus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos aspektus, kurie lengvai supriešina skirtingus įsitikinimus ir skirtingą patirtį turinčias visuomenės grupes ir asmenis. Tad bandymai „sumenkinti” socialinius mokslus  ar  tikėtis, kad žmonių, visuomenės grupių, tautų ir valstybių santykius ir kylančias įtampas sureguliuos technologijos, „dirbtinis intelektas”, tiek pat naivūs, kiek viduramžių alchemikų tikėjimas „filosofinio akmens” galia. Matau, kad jaunoji karta, siekianti ne tik plataus universitetinio išsilavinimo, bet ir darnios visuomenės raidos, puikiai tą suvokia, tą rodo ir didžiulis susidomėjimas socialinių mokslų studijomis.

Nepaisant įvairių karantino sąlygotų apribojimų ir nežinios dėl nuolat kintančios situacijos, džiaugiamės, kad mūsų universitetą bakalauro ir magistro studijoms šiemet pasirinko  virš 1500  studentų, dar apie 200 studentų atvyko semestrui ar metams pagal Erasmus ir kitas mainų programas. Šiais metais studijas pradės studentai net iš 57 valstybių –  daugiausia studentų sulaukėme iš Ukrainos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir kt.. Ekstremalios sąlygos nesutrukdė  parengti ir apginti mokslo darbus net 20 doktorantams, kuriuos šiandien tradiciškai pasveikinsime. Galime didžiuotis, kad esame vienintelis Lietuvos universitetas, esantis  tarp 250-ties  geriausių pasaulio universitetų teisės kryptyje, kad stiprėja mūsų partnerystės su užsienio universitetais, o studentai ir alumnai vertina mūsų universitetą už mentorystę, studijų sąsają su praktika, dėmesį jų poreikiams ir rūpestį. Sėkmingai įgyvendinami reikšmingi, didelį socialinį-ekonominį poveikį turintys mokslo, studijų, plėtros projektai,  rengiami tarptautinio lygio mokslo darbai, atsiranda  reali verslo ir mokslo sąveika, įgyvendinamos mokymosi visą gyvenimą veiklos, džiugina reikšmingi sportininkų laimėjimai. Mes nuosekliai vykdome  misiją stiprinti demokratinę Lietuvos valstybę; skatinti darnią novatorišku mokslu grįstą visuomenės pažangą; ugdyti laisvas, kūrybingas, atsakingas, kritiškai mąstančias ir visą gyvenimą besimokančias asmenybes; kiekvienam bendruomenės nariui atverti kelius į asmeninę ir profesinę sėkmę.

Per 30 Nepriklausomybės metų Mykolo Romerio universitetas išugdė daugiau kaip 40 tūkstančių teisės, valdymo, visuomenės saugumo, psichologijos ir kitų socialinės srities specialistų, kurie  šiandien sėkmingai įsitvirtino svarbiausiose šalies įstaigose ir įmonėse, tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Darnaus vystymosi, „žaliojo kurso”, atviros,  teisinės demokratinės valstybės stiprinimo, teisės viršenybės principai,  kuriais vadovaujasi mūsų akademinė bendruomenė, iš esmės atitinka ir jaunosios, jau po Baltijos kelio gimusios kartos lūkesčius. Sprendžiant iš neseniai paskelbto Oksfordo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo, jauniesiems europiečiams labiausiai rūpi aplinkosauga, socialinė darna, laisvas judėjimas ir demokratija. Turime atidžiai įsiklausyti į jaunimo balsą, raginantį Europos Sąjungą apginti šias vertybes. Didžiuojuosi ir dėkoju mūsų akademinės bendruomenės nariams, kurie šiuo sudėtingu valstybei laikotarpiu nelieka nuošalyje, o yra aktyvūs šiandien visuomenėje vykstančių procesų dalyviai: teikia mokslines įžvalgas ir rekomendacijas dėl svarbiausių Lietuvos ir pasaulio visuomenę jaudinančių reikalų.

Siekdama lyderystės socialinių mokslų srityje,  norėdama išugdyti ateities lyderius mūsų akademinė bendruomenė turi drąsiai imtis atsakomybės kelti aktualiausias mūsų laikų problemas ir  dalintis mokslu grįstomis išvadomis bei ateities įžvalgomis su sprendimų priėmėjais ir visuomene. Suprantu, kad kartais mokslininkų  išvados gali būti neparankios norintiems lengvos, kone stebuklingos išeities sudėtingose situacijose. Tačiau už greitus ir „pigius” sprendimus, nesuderintus su skirtingomis suinteresuotųjų grupėmis, kartais tenka brangiai sumokėti ateityje. Norint pasiekti tvarų ir teisingą socialinį susitarimą (rasti kompromisą), reikia pasitelkti strateginę kantrybę ir gebėjimą pagarbiai vertinti oponento nuomonę bei argumentus. Akademinė bendruomenė gali ir turi svariai prisidėti ugdydama tokią diskusijų kultūrą ir padėti pasiekti teisingą socialinį susitarimą, kuris svarbus visuomenės ir valstybės stabilumui.  Būtent tai yra akcentavę mūsų konstitucinės sąrangos „tėvai kūrėjai” nuo prof. M. Romerio iki dabar mūsų universitete dėstančių garbių profesorių.

Norėčiau pasveikinti ir padrąsinti pirmakursius. Esu tikra, kad peržengę Mykolo Romerio universiteto slenkstį ir tapę mūsų akademinės bendruomenės nariais,  pajusite  ypatingą modernaus, atviro pasauliui, naujoms idėjoms universiteto dvasią ir pagarbą  mūsų konstitucinės sąrangos kūrėjų tradicijoms. Tegul mūsų akademinė bendrystė įkvepia realizuoti  kiekvieno  studijuojančio žingeidumą, skatina  įsijungti į neformalias veiklas ir savanorystę.  Nuo kiekvieno iš mūsų  ir nuo mūsų visų priklauso,  į kokias akademines ir profesines aukštumas įkopsime ir kaip realizuosime  ateities lūkesčius.

Būkite sveiki, būkite saugūs.

Sėkmingų  mokslo metų, tęskime savo prasmingą akademinę kelionę kartu!