Skelbiame

2021-02-18

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia dvi atrankas

1029165469233132214155798991345329632280127n

Maloniai kviečiame į pretendentų į Lietuvos nepriklausomus ekspertus, kurie bus paskirti į Europos Komisijos tvarkomą Nepriklausomų ekspertų sąrašą, ir Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankas.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia:

1) trijų asmenų, pretenduojančių būti paskirtais Lietuvos nepriklausomais ekspertais į Europos Komisijos tvarkomą Nepriklausomų ekspertų sąrašą (toliau – nepriklausomi ekspertai), atranką. Atrinkti nepriklausomi ekspertai dalyvaus Europos Sąjungos valstybių narių ginčų dėl jų sudarytų ir taikomų sutarčių ir konvencijų, kuriomis numatomas dvigubo apmokestinimo panaikinimas, aiškinimo ir taikymo, sprendimo procedūroje, tais atvejais, kai Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos nepasiekia susitarimo dėl ginčo sprendimo arba dėl skundo dėl ginčo priėmimo. Nepriklausomo eksperto kadencija – šešeri metai.
ir
2) penkių asmenų, pretenduojančių į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą pagal Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (toliau – Konvencija) (toliau – pretendentas į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą), atranką. Į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą įtraukti ekspertai Konvencijoje nustatyta tvarka bus paskirti į patariamąją komisiją, kai susitariančių valstybių pagal Konvenciją kompetentingos institucijos nepasieks susitarimo dėl ginčo dėl dvigubo apmokestinimo. Šios komisijos užduotis – pareikšti nuomonę dėl dvigubo apmokestinamo išvengimo konkrečiu atveju.

Atranka į Nepriklausomų ekspertų sąrašą vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatomis, atranka į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą – vadovaujantis Konvencijos nuostatomis. Taip pat abiejų atrankų procedūros vykdomos kartu pagal Pretendentų į Nepriklausomų ekspertų sąrašą ir (arba) Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1K-249 „Dėl ir Pretendentų į Nepriklausomų ekspertų sąrašą ir (arba) Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

Daugiau informacijos apie nepriklausomų ekspertų veiklą: Įstatymas ir https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en

Daugiau informacijos apie nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų veiklą: Konvencija ir Peržiūrėtas elgesio kodeksas, skirtas veiksmingai įgyvendinti Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (toliau - Kodeksas)

Nepriklausomiems ekspertų atlygis nustatytas Įstatymo 16 str. 1 d.

Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų atlygis nustatytas Kodekso 7.3 papunkčio f dalyje

Pretendentų atrankas į Nepriklausomų ekspertų sąrašą ir į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą vykdys atrankos komisija, kuri vykdys pretendentų atitikties Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nepriklausomam ekspertui keliamiems reikalavimams ir (arba) pretendento atitikties Konvencijos 9 straipsnio 4 dalies reikalavimams vertinimą, bei atrankos pokalbį su reikalavimus atitinkančiais pretendentais. Atrankos būdas: pokalbis, kuris bus vykdomas naudojantis techninėmis ir elektroninių ryšių priemonėmis.

Reikalavimai pretendentams į nepriklausomus ekspertus:

1. Pretendentas turi atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo reikalavimus;
2. Pretendentas turi turėti Finansų, teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą;
3. Pretendentas turi turėti ne mažesnis kaip ketverių metų darbo stažas mokesčių ar įmonių teisės srityje arba
ne trumpesnė kaip ketverių metų mokestinių ginčų sprendimo teismo ar ne teismo tvarka patirtis
arba
ne mažesnis kaip ketverių metų finansinio, teisinio ar ekonominio pedagoginio darbo stažas.

Patirtis kontroliuojamųjų sandorių kainodaros srityje laikytina privalumu.

Asmuo negali būti laikomas atitinkantis nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir skiriamas nepriklausomu ekspertu, jeigu jis:

1) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos ir jo teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
2) atleistas iš teisėjo, prokuroro, auditoriaus, notaro, antstolio, vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigų ar iš valstybės tarnybos arba išbrauktas iš Lietuvos Respublikoje praktikuojančių advokatų sąrašo už šiurkščius profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jeigu po šio atleidimo ar išbraukimo nepraėjo penkeri metai;
3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Asmuo negali būti laikomas atitinkantis nepriklausomumo reikalavimus ir skiriamas nepriklausomu ekspertu, jeigu jis:

1) priklauso kuriai nors iš valstybių narių mokesčių administravimo institucijų ar vykdo veiklą jos vardu;
2) yra įmonės, kurios veikla yra teikti konsultacijas mokesčių klausimais, darbuotojas;
3) neįsipareigoja visą buvimo Nepriklausomų ekspertų sąraše laikotarpį atskleisti interesų konfliktus ir pranešti Finansų ministerijai apie atsiradusias šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas aplinkybes, dėl kurių jis nebeatitinka šioje dalyje nurodytų nepriklausomumo reikalavimų.

Reikalavimai pretendentams į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą:

1) Pretendentas turi būti vienos iš Susitariančiųjų Valstybių pagal Konvenciją pilietis ir gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje arba teritorijoje, kuriai taikoma Konvencija;
2) Pretendentas turi turėti Finansų, teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą;
3) Pretendentas turi turėti ne mažesnis kaip ketverių metų darbo stažas mokesčių ar įmonių teisės srityje arba ne trumpesnė kaip ketverių metų mokestinių ginčų sprendimo teismo ar ne teismo tvarka patirtis arba ne mažesnis kaip ketverių metų finansinio, teisinio ar ekonominio pedagoginio darbo stažas. Pretendentas į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą turi turėti patirties kontroliuojamųjų sandorių kainodaros srityje.
4) Pretendentas turi atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo reikalavimus.

Asmuo negali būti laikomas atitinkantis nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir skiriamas į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą, jeigu jis:

1) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos ir jo teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
2) atleistas iš teisėjo, prokuroro, auditoriaus, notaro, antstolio, vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigų ar iš valstybės tarnybos arba išbrauktas iš Lietuvos Respublikoje praktikuojančių advokatų sąrašo už šiurkščius profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jeigu po šio atleidimo ar išbraukimo nepraėjo penkeri metai;
3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Asmuo negali būti laikomas atitinkantis nepriklausomumo reikalavimus ir skiriamas į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą, jeigu jis:
1) priklauso kuriai nors iš valstybių narių mokesčių administravimo institucijų ar vykdo veiklą jos vardu;
2) yra įmonės, kurios veikla yra teikti konsultacijas mokesčių klausimais, darbuotojas;
3) neįsipareigoja visą buvimo Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąraše laikotarpį atskleisti interesų konfliktus ir pranešti Finansų ministerijai apie atsiradusias šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas aplinkybes, dėl kurių jis nebeatitinka šioje dalyje nurodytų nepriklausomumo reikalavimų.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentas (taikoma abiem atrankoms):

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame turi būti nurodyta atranka, kurioje pretendentas pageidauja dalyvauti (ar tik pretendentų į Nepriklausomų ekspertų sąrašą atrankoje, ar tik pretendentų į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankoje, ar abiejose atrankose), taip pat nurodyti kontaktai (pageidautina elektroninio pašto adresas ir telefono numeris), kuriais asmeniui būtų galima teikti su atranka susijusią informaciją;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. gyvenimo aprašymą, kuriame pateikiama informacija apie pretendento kompetenciją (nurodoma informacija apie darbo patirtį mokesčių ar įmonių teisės srityje arba mokestinių ginčų sprendimo teismo ar ne teismo tvarka patirtį, arba finansinio, teisinio ar ekonominio pedagoginio darbo stažą, taip pat informacija apie patirtį kontroliuojamųjų sandorių kainodaros srityje ir ekspertines žinias (jeigu asmuo pretenduoja į nepriklausomus ekspertus, jis teikia informaciją patirtį kontroliuojamųjų sandorių kainodaros srityje ir ekspertines žinias, jeigu turi tokios patirties ir žinių);
4. užpildytą atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams ir nepriklausomumo deklaraciją pagal 1 priede pateiktą formą;
5. įsipareigojimą pagal 2 priede pateiktą formą;
6. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
8. asmens privačių interesų deklaracijos kopiją;
9. asmens nuolatinę gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus (taikoma pretendentui į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą).

Jeigu pretendentas į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą, laimėjęs pretendentų į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atranką, pageidaus Konvencijoje nustatyta tvarka būti paskirtas patariamosios komisijos pirmininku, jis Finansų ministerijai taip pat turi pateikti papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingus įsitikinti, kad jis atitinka skyrimo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo arba Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų pareigas reikalavimus ar yra pripažintos kompetencijos teisininkas.

Kadangi vienu metu vykdomos pretendentų į Nepriklausomų ekspertų sąrašą ir pretendentų į Nepriklausomų autoritetą turinčių asmenų sąrašą atrankos, asmenys pageidaujantys dalyvauti abiejose atrankose, atrankos dokumentus gali pateikti vieną kartą ir jų nedubliuoti.

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2021 m. vasario 24 d. (įskaitytinai)

Pretendentai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu (prašymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu). Pridedamos dokumentų kopijos, o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų originalus bus prašoma pateikti atranką laimėjusio pretendento. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai bus grąžinami pretendentui.

Atsižvelgdami į šalyje paskelbtą karantiną, prašom esant galimybei, dokumentus teikti paštu ar el. paštu.

Dokumentų pateikimo vieta:
Pristatant asmeniškai arba paštu: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius (asmeniškai pristatomus dokumentus priims Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, Tel. Nr. 8 5 2390 177).

Pristatant elektroniniu paštu: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėjai Arūnei Šerepkaitei, arune.serepkaite@finmin.lt (Tel. Nr. 8 5 2390 121)

Atsakinga už informacijos apie atranką teikimą:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėja Arūnė Šerepkaitė, arune.serepkaite@finmin.lt, tel. Nr. 8 5 2390 121.

Duomenys apie pretendentus viešai neskelbiami, tvarkomi tik pretendentų atrankos ir vidaus administravimo tikslais. Vykdant atranką gauti asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.